HMPH4019 - Psykisk helsearbeid, psykisk utviklingshemning og utfordrende adferd

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emne vil gi grunnleggende kunnskap om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemning. Det vil også gi kunnskap om risikovurdering og risikohåndtering i arbeid med brukere med utviklingshemning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap om
• psykiske-, sosiale og kognitive aspekter av aggresjon og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne
• sentrale problemstillinger innen området psykisk helsearbeid, utviklingshemming og utfordrende atferd i et tverrfaglig perspektiv.
• utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i arbeid med brukere med utviklingshemning i og utenfor institusjon

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studenten

• reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med brukere med utviklingshemning og psykiske lidelser
• reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med utviklingshemmede med psykiske lidelser og utfordrende atferd

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
• ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til aggresjon og utfordrende atferd i arbeid med brukere med utviklingshemning
• være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Det vil bli dannet faste grupper som skal arbeide under hele emnet. Tiden mellom samlingene (2 samlingsuker) brukes til selvstudier og skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorioske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Det skal leveres et skriftlig arbeidskrav mellom samlingene. Arbeidskravet presenteres i grupper. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen helse- og sosialfag

Kursmateriell

Under revisjon.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.