HMPH4018 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsatferd. Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst). En rekke forebyggingsstrategier og –tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Emnet vil også inneholde et kritisk blikk på kunnskapsgrunnlaget for noen etablerte «sannheter» innen fagfeltet. Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne er det forventet at studenten har kunnskap om forekomst og risikofaktorer for selvmordsatferd, de mest sentrale forklaringsteorier og –modeller, aktuelle selvmordsforebyggende strategier og tiltak og innsikt i kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne er det forventet at studenten skal kunne bidra til å utarbeide og iverksette adekvate selvmordsforebyggende tiltak.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten ha en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om slik at de kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak og kunne bidra til å utarbeide og iverksette adekvate slike.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Det legges opp til ferdighetstrening som består av introduksjonsforelesninger, praktiske oppgaver, gruppe- og plenumsdiskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Ferdighetstrening 4 dager Obligatorisk tilstedeværelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen helse- og sosialfag eller tilsvarende og 2 års yrkespraksis.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.