HMPH4017 - Motiverende intervju I (MI)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i MI. Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og arbeid med ambivalens, motstand og motivasjon i forandringsprosesser vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne er det forventet at studenten har kunnskap om
• teoretisk bakgrunn og forsknings basert evidens om MI
• grunnleggende etiske holdning som MI hviler på, samt sentrale etiske dilemmaer ved bruk av MI
• hvordan metoden kan brukes i ulike samtaler

Ferdigheter
Etter gjennomført emne er det forventet at studenten skal kunne
• anvende MI i praktisk arbeid med pasienter / brukere i ulike faglige sammenhenger
• tilpasse bruk av MI til ulike formål
• analysere sentrale etiske dilemmaer ved bruk av MI

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne er det forventet at studenten skal kunne
• være seg bevisst MI sine styrker og begrensninger
• anvende kunnskap om MI i samtaler med brukere/pasienter.
• analysere etiske dilemmaer knyttet til anvendelsen av MI og egen rolle
• bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Samlingene vil bestå av introduksjonsforelesninger, refleksjonsoppgaver, praktiske øvelser, videodemonstrasjoner av MI, og gjennomføring av MI samtaler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen helse- og sosialfag eller tilsvarende og 2 års yrkespraksis

Kursmateriell

Barth, Tom, Tore Børtveit , Peter Prescott (2013) Motiverende intervju Samtaler om
endring Oslo:kap. Gyldendal Norsk Forlag AS kap. 1-10, s. 13-171, og kap.12 s.186-204
Naar-King, Sylvie & Suarez, Mariann (2011) Motivational Interviewing with
Adolescents and Young Adults New York: Guilford kap. 1-8, s.3-82
Miller, William & Stephen Rollnick (2013) Motivational Interviewing: Helping
people change. Del 1,2,3,4,5 og 6, s. 3-387

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.