HMPH4015 - Psykisk helsearbeid og voldsproblematikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emnet vil gi grunnleggende kunnskap om teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser. Betydningen av kjønn, alder, kultur og stigmatisering er sentrale i forståelsen av voldsproblematikk i psykisk helsearbeid og vil bli vektlagt i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap om
• psykiske-, sosiale og kognitive aspekter av vold og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne
• sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv.
• utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten
• reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid
• reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
• ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd
• være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Det vil bli dannet faste grupper som skal arbeide under hele emnet. Tiden mellom samlingene (2 samlingsuker) brukes til selvstudier og skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iflg. emnebeskrivelse i studieplan

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen helse- og sosialfag og 2 års yrkespraksis.

Kursmateriell

Under revisjon.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.