HMMR5003 - Forskningsmetode og design 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet bygger på «Forskningsmetode og design 1» og tar sikte på å videreutvikle studentenes vitenskapelighet og legge fundamentet for oppstart av masteroppgaven.
Emnet inneholder medisinsk forskningsetikk, herunder regelverk tilknyttet medisinsk forskning, nasjonale instanser for godkjenning av medisinsk forskning og forskning som omfatter personidentifiserbare data og søkeprosesser for godkjenning av forskningsprotokoll.
Styrkeberegning og effektstørrelse ved planlegging av studier. Videre utforming av informert samtykke og utforming av søknad om økonomisk støtte til forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Studenter som har bestått emnet «Forskningsmetode og design 2» skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Studenten skal kunne:

Kunnskaper:
- fortolke regelverk for forskning og utviklingsarbeid som omfatter mennesker og dyr
- vise til relevant regelverk for oppstart av en forskningsstudie

Ferdigheter:
- utforme en studieprotokoll inklusiv informert samtykke for etisk godkjenning av en studie
- anvende relevante metoder, gjennomføre innsamling av data og lagre data etter gyldige retningslinjer og lovverk
- forklare prinsippene for beregning av utvalgsstørrelse og effektmål
- utforme en prosjektskisse / søknad om midler til et forskningsarbeid

Generell kompetanse:
- vurdere kvalitet på eget og andres forskningsarbeid og nyttegjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen
- vurdere etisk forsvarlighet i FoU-prosjekt
- integrere radiograffaglig kunnskap i etablering av nye, relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger /materiale og individuelt arbeid med elektronisk innlevering av to obligatoriske arbeidskrav knyttet til sentrale tema i emnet.
Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform): artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i medisinsk MR-avbildning.
Godkjente arbeidskrav i emnene Vitenskapsteori og Forskningsmetode og design 1

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.