HMMR4004 - Forskningsmetode og design 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten innsikt i og erfaringer med å bruke kunnskapsbasert praksis (KBP) for å løse faglige problemstillinger. Emnet skal omhandle hva forsknings- og utviklingsarbeid innebærer, hvordan man arbeider vitenskapelig og hvordan man utformer en forskbar problemstilling. Litteratursøk og kritisk bruk av kildemateriale vektlegges spesielt.
Emnet omhandler sentrale elementer og begrep i medisinsk og radiograffaglig forskning, ulike forskningsdesign og metoder, forskningsprosessens ulike ledd med styrker og svakheter, målemetoder, herunder målenes egnethet, reliabilitet og validitet.

Læringsutbytte

Studenter som har bestått emnet «Forskningsmetode og design, del 1» skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Studenten skal kunne:
Kunnskaper:
- formulere relevante og presise forskningsspørsmål innen eget fagområde
- forklare og diskutere prinsipper for vitenskapelige metoder og studiedesign innen medisinsk- og bildediagnostisk forskning
- skille mellom utviklingsarbeid og vitenskapelig arbeid
- begrunne valg av forskningsmetode til aktuelle problemstillinger
- redegjøre for sentrale begrep knyttet til målemetodikk, validitet og reliabilitet
- vurdere målemetoders egenskaper, egnethet, styrker og svakheter

Ferdigheter:
- kritisk vurdere og presentere vitenskapelige artikler som er relevant for radiograffaglig praksis og forskning
- velge relevante metoder i forhold til problemstilling
- innhente relevant vitenskapelig litteratur og anvende søkeprosedyrer og søkemotorer og forholde seg kritisk til informasjonskilder

Generell kompetanse:
- integrere radiograffaglig kunnskap i etablering av nye, relevante problemstillinger
- analysere, drøfte og besvare faglige problemstillinger basert på systematisk innhenting av erfaringskunnskap, forskningskunnskap og pasientenes behov (forskningsbasert praksis)

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger /materiale og individuelt arbeid med elektronisk innlevering av tre obligatoriske arbeidskrav knyttet til sentrale tema i emnet. Deltakelse på seminardag med fremlegg. Fremleggets innhold vil presenteres ved emnets oppstart (vår) og seminardag arrangeres i forkant av første samling i MR-matematikk (høst).
Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform): artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i medisinsk MR-avbildning.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.