HMBV5002 - Masteroppgave i barnevern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

 • vitenskapelig skriving/forfatterskap,rapportering
 • forskningsdesign relatert til teoretiske oppgaver, empiriske undersøkelser, kasuistiske analyser eller delstudier innen større forskningsprosjekt
 • forskningsetikk
 • litteratursøk
 • analyse av data
 • krav til masteroppgaven (regler og retningslinjer som utgjør rammen for det selvstendige arbeidet, blant annet regler for referanser)

Læringsutbytte

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig forskningsarbeid med relevans for fagfeltet barnevern.

 

Kunnskap om:

 • relevante forskningsmetoder og forskningsdesign
 • vitenskapelig kunnskapsproduksjon
 • forskningsetikk
 • rapportering og vitenskapelig skriving

 

Ferdigheter:

 • kan lage forskningsdesign
 • kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetoder i forhold til den valgte problemstillingen.
 • kan dokumentere innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte temaet, og relatere det til eget prosjekt og egne funn
 • kan anvende relevante forskningsmetoder i forbindelse med det konkrete forskningsarbeidet
 • kan systematisere, analysere og drøfte innsamlede data
 • kan vurdere forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til eget prosjekt
 • kan formidle resultatet fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav

 

Generelle kompetanse:

 • kan analysere relevante fag, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen barnevernfeltet
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og kommunisere om faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet
 • kan forholde seg kritisk til teori og forskningsresultater
 • kan vise analytisk og refleksiv kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, selvstendig arbeid (arbeid med metodeessay, prosjektplan, forskningsprosjektet og masteroppgaven), fremlegg for medstudenter og individuell veiledning vil være sentrale arbeidsformer i emnet. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som tilsvarer et og et halvt semesters fulltidsarbeid, dvs 3/4 studieår heltid.

Masteroppgaven kan være en monografi eller en artikkel med kappe. Mer om dette finnes i retningslinjer for Masteroppgave i barnevern.

Mer om vurdering

Jf forskrift om studier ved NTNU.

Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur en ytterligere gang.

Når studenten har fått bestått karakterer på master-/hovedoppgave er det ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet.Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)

Forkunnskapskrav

Opptatt på Master i Barnevern.

For å starte på Masteroppgave i Barnevern forutsettes bestått eksamen i HMBV4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk.

Studenten må ha gjennomført og bestått de tre obligatoriske emnene i studiet, samt to valgfrie emner for å kunne gå opp til avsluttende eksamen (innlevering av masteroppgave og muntlig etterprøving).

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet master i Barnevern ved NTNU

Kursmateriell

Individuelt pensum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.10.2017

Innlevering
01.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.03.2018

Innlevering
02.05.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.