HMBV4011 - Innovasjon i praktisk barnevernsarbeid

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

 • bakgrunnen for innovasjon i velferdstjenester generelt og i barnevernet, hva som motiverer innovasjon både politisk og faglig, og erfaringer fra tidligere innovasjonsfremstøt i velferdssektoren.
 • nyere retninger i organisasjonsvitenskap som vektlegger læring, kompetanseutvikling og utvikling i interaksjonen mellom forskningsbasert og praksissituerte kunnskapsformer, og
 • interaktiv læring som bygger på problemstillinger/erfaringer fra deltakernes medvirkning i innovasjonsprosjekter og praktisk barnevernsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • innovasjon og innovasjonsprosesser i barnevernstjenesten og tiltak.
 • forhold som kan fremme eller hindre innovasjon
 • barnevernets arbeid med familier med sammensatte problemer
 • vilkårene for ulike typer innovasjonsstrategi i barnevernet.

 

Ferdigheter:

 • kan reflektere og argumentere for innovasjonsarbeid relatert til barnevern.
 • kan identifisere utfordringer vis-a-vis ulike parter i innovasjonsarbeid.
 • kan analysere vilkår for god tverrfaglig samhandling i endringsprosesser
 • kan analysere og reflektere over brukernes situasjon og behov.

 

 

Generell kompetanse

 • forstår og ser sammenhengen mellom organisering, struktur og kultur og utbyttet for brukerne
 • kan samhandle og bidra i relevant tverrfaglig innovasjonsarbeid.
 • kan utvise etisk innsikt og evne til å forstå brukernes situasjon og behov.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert i to blokker i vårsemesteret. Emnet vektlegger forelesninger, ulike former for gruppearbeid, selvstudium og framlegg i seminarer.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen bachelorutdanning innen helse-, pedagogikk, samfunnsvitenskapelige- eller humanistiske fag, må kunne dokumentere kunnskap om barnevernfeltet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på et masterstudium ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
01.03.2018

Innlevering
23.05.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.