HMAB5003 - Masteroppgave i aktivitet og bevegelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Fagfeltets natur åpner for flere ulike retninger innenfor kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Tema og problemstilling for masteroppgaven vil være bestemmende for valg av metode. Etiske og juridiske prinsipper skal etterfølges. Veileder har ansvar for at godkjenning foreligger fra Regional Etisk Komite godkjenning (REK) foreligger når dette er nødvendig, før arbeid med innsamling av data kan begynne. For bruk av registerdata må Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) søkes.

 

Ansvar for å lage søknader hviler på studenten under veiledning. Med utgangspunkt i masteroppgavens tematikk kan studenten med fordel velge en for tema relevant tidsskrift som retningslinje og strukturering oppgaven i tråd med tidsskriftets retningslinjer for artikkelforfattere. Dette vil gjøre det enklere for eventuell senere skriving av artikkel for publikasjon. Masteroppgaven vil nødvendigvis inneholde flere ord enn hva disse retningslinjene angir for utdypning av teori og metode og utfyllende diskusjon. For oppgaver med et kvantitativt design rekommanderes ca 10 000 ord, og for kvalitative ca 20 000 ord, eksklusive figurer, tabeller, referanser og vedlegg.

 

Masteroppgaven kan være original studier av empirisk karakter med innsamling av data fra feltarbeid, eller bruk av registerdata eller litteraturstudier som omfatter meta-analyser. Masteroppgaven kan ikke være ren litteraturstudie i form av oversikt som ikke innbefatter noen form av analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • begrunner valg av aktuell teori på bakgrunn av avansert kunnskap
 • anvender kunnskap på nye områder for å beskrive og bruke relevant vitenskapelig metode
 • analyserer kritisk og gransker eget arbeid.

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • bruker relevante metoder for forskning for planlegging og gjennomføring av forsknings og utviklingsarbeid
 • vurderer behov for og kan søke om etisk godkjenning
 • varierer og tilpasser metode til ulike situasjoner under gjennomføring.

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter ved en arbeidsplass
 • former forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med etiske og juridiske retningslinjer
 • avgjør ulike aspekter for gjennomførbarhet at et prosjekt
 • formidler eget arbeid på en forståelig måte til folk flest og vitenskapelig i skrift og tale.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeid med masteroppgaven skjer under veiledning. Total tid til veiledning er 50 timer som innefatter både kontakttimer og gjennomlesing av materiale. Veileder er ansvarlig for å gi studenten veiledning, men det er studenten ansvar å holde veileder informert. Litteratur skal bestå av vitenskapelige kilder. Dersom arbeidet med masteroppgaven gjennomføres ved annet lærested eller med ekstern veileder, må alle faktorer og forhold være avklart mellom intern og ekstern veileder.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten oppnå forventet læringsutbytte.

Mer om vurdering

Samtlige arbeidskrav i emnet må være godkjent og alle eksamener i masterstuidet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet HMAB5003.

Masteroppgaven leveres skriftlig og forsvares ved en muntlig justerende framstilling. Muntlig justerende fremstilling kan heve eller senke karakter på skriftlig eksamen.

Ekstern og intern sensor evaluerer skriftlig og muntlig framstilling. Studenten får beskjed om hvorvidt masteroppgaven er godkjent for muntlig fremstilling to uker etter innlevert oppgave.

Når studenten har fått vurdert en masteroppgave til bestått resultat er det ikke anledning til å få vurdert en ny masteroppgave innenfor det samme studieprogram. En masteroppgave som er vurdert bestått, kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form.

Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått eller karakter F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur en ytterligere gang.

Det er mulighet for innlevering av masteroppgave to ganger i året.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)

Forkunnskapskrav

Alle øvrige emner i studiet må være bestått for å kunne levere masteroppgaven, dvs. at studenten må ha bestått emnene HMAB4001, HMAB4002, HMAB4006, HMAB4007, HMAB4004, HVUT8058, HMAB5001 og HMAB5002 for å kunne levere masteroppgaven. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum i omfatning relevant for oppgaven basert på kjernelitteratur og vitenskapelige artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
07.09.2017

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
08.02.2018

Innlevering
01.06.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.