HMAB5002 - Metodefordypning og spesialisering i metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet rettes inn mot en spesifikk metode som forberedelse til masteroppgaven og bygger videre på kunnskaper i vitenskapsteori og metode. Det ivaretar studentens individuelle behov for metodisk fordypning innenfor det aktuelle forskningsområdet. Fagfeltets natur åpner for flere ulike retninger innenfor kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Tema og innhold i emnet bestemmes i henhold til studentens egen problemstilling, og studenten skal settes i stand til å kunne variere og tilpasse valgt metode innenfor aktuelt fagområde. Emnet kan gjennomføres ved eget, - eller et annet studiested dersom det er av betydning for å tilfredsstille studentens spesielle behov knyttet til egen masteroppgave.

 

Eksempler på datainnsamlingsmetoder som kan være aktuelle

 • Spørreskjema - survey
 • Kvalitativt intervju
 • Deltagende observasjon
 • Fokusdiskusjoner
 • Epidemiologisk undersøkelser
 • Feltstudier
 • Eksperimentelle studier
 • Tverrsnitt studier
 • Longitudinelle studier: kohort og RCT

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • beskriver, begrunner og drøfter/diskuterer metodiske valg

 

Ferdigheter

Studenten:

 • er i stand til å bruke utvalgt metodikk aktivt for å samle og analysere empiri av betydning for å belyse problemstilling (er)
 • utvikler aktuelt materiale for å kunne starte datainnsamling (intervjuguide, informasjonsskriv, protokoll, etc.)

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • identifiserer vitenskapelige perspektiv innen aktuell vitenskapstradisjon og tilpasser metode til problemstillinger innen eget forskningsområde
 • drøfter metodens brukbarhet knyttet til ulike typer av problemstillinger, herunder reliabilitet og validitet
 • tilpasser valgt metode i tråd med forskningsetiske og juridiske retningslinjer
 • definerer etiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Metodefordypning er et teoretisk og /eller praktisk selvstudium under veiledning (3 timer) for å lære en metode som er relevant for å besvare problemstilling i egen masteroppgaven. Pensum velges i samråd med veileder. Kandidaten arbeider praktisk under egnet form for veiledning avhengig av valgt metode. Dersom dette emnet tas ved annet lærested eller med ekstern veileder, må pensum og praktisk arbeidsform være godkjent av ansvarlig for dette emnet. Fordypningen kan med fordel gjennomføres som et pilotprosjekt.

Emnet er basert på problembasert pedagogikk der kandidatens egen problemstilling og behov danner utgangspunkt. Arbeid med metodefordypning skal møte forventet læringsutbytte.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen. Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

 

For ny eksamen gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning. For utsatt eksamen gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emnet kan studenten gå opp til eksamen inntil ett år etter at endringen er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU

Kursmateriell

Selvvalgt pensum om ca. 450 sider. Dette skal vises via referanselisten i oppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
18.10.2017

Innlevering
23.10.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
15.01.2018

Innlevering
19.01.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.