HMAB5001 - Vitenskapelig skriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal sette studenten i stand til å kommunisere skriftlig på en vitenskapelig måte og ivaretar nødvendigheten av å beherske dette når et prosjekt eller emne skal kommuniseres og publiseres som et forskningsresultat. For en videre kvalifisering innen akademia er det et krav å kunne skrive vitenskapelige artikler. Dette er en nødvendig kompetanse siden mange gode prosjekter ellers stopper opp ved formidling. Det undervises i vitenskaplig skriving, vitenskaplig litteratur, Vitenskapelig vurdering av litteratur og rangering av tidsskrift, bruk av referanser, publiseringsetikk og publiseringsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har inngående kunnskap om den vitenskapelige skriftlige uttrykksformen i henhold til utforming og oppbygging, klar og spesifikk uttrykksmåte, logisk argumentasjon, teoretisk grunnlag, referansebruk, drøfting og betydning av resultat

 

Ferdighet

Studenten:

  • utarbeider ett vitenskaplig essay i henhold til vitenskapelige standarder

 

Generell kompetanse

Studenten:

  • utformer under veiledning en vitenskaplig tekst i henhold til vitenskapelige standarder

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter en ukesamling, med forelesninger og seminarer. Etter samlingen utarbeides et essay. Studentene blir gitt individuell veiledning. Studentene velger selv tema i samråd med veileder. Læringsplattform vil bli benyttet for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Mer om vurdering

Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen. Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

 

For studenter med resultatet "ikke bestått" gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning.

 

For studenter som leverer for første gang ved utsatt eksamen (eks. gyldig fravær ved ordinær eksamen) gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVUT8024 7.5 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
27.10.2017

Innlevering
03.11.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
14.02.2018

Innlevering
21.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.