HM501413 - Samhandling og etikk i pasientforløp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer F

Faglig innhold

Tema 1: Samhandlingskonteksten.

Første- og andrelinjetjenesten

Profesjoner

Lov- og regelverk

Samhandlingsreformen

Tema 2: Pasientforløp.

Pasientforløp som kvalitetsarbeid

Medvirkning i pasientforløp

Samhandling og bruk av velferdsteknologi

Samhandling om pasienter med ulike pasientforløp

Pasientsikkerhet

Tema 3: Etikk.

Profesjonsetikk og dømmekraft

Etisk refleksjonsmodell

Inføring i etisk teori

Etiske dilemmaer i krysningspunkt mellom individ og samfunn

Prinsippetikk versus relasjonsetikk

Paternalisme versus pasientmedvirkning

samtykkekompetanse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har organisasjons- og samhandlingskunnskap

har kunnskap om pasientforløp og pasientsikkerhet

har kunnskap om etiske teorier og juridiske rammer

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan samhandle om pasientforløp i kommunal- og spesialisthelsetjeneste

kan identifisere og analysere etiske dilemma og utfordringer knyttet til forebygging, behandling og rehabilitering

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

har kompetanse i å utøve faglig skjønn

har samhandlingskompetanse

kan formidle etiske problemstillinger fra sin kliniske praksis

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Det vil bli lagt opp til forelesning, arbeid i grupper og selvstudium. Veiledet klinisk praksis som tar utgangspunkt i case og hendelser. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Skriftlig gruppeoppgave. Gruppen skal bestå av 3-5 studenter, og oppgaven skal ha et omfang på 3000 ord (+ / - 10%). Oppgaven blir vurdert til bestått / ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 01.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.