HM501313 - Medisinsk perspektiv på psykisk helse

Om emnet

Faglig innhold

Tema 1: Ulike tilstander, diagnoser og behandlingsformer.

Ulike psykiske lidelser (ICD-10) i et medisinsk /samfunnsvitenskapelig perspektiv

Innsikt i sykdommen

Ulike behandlingsformer (eksempelvis: kognitiv terapi, samtale- og støtteterapi, egostyrkende prinsipper, miljøterapi, rollemodell)

Medikamentell behandling av den kritisk psykisk syke

Kommunikasjon med psykotiske mennesker samt mennesker med vrangforestillinger

Sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser

Psykiske reaksjoner og rus

Suicidalitet

Risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelser

Psykiske lidelser i et flerkulturelt perspektiv

Psykiske lidelser hos eldre mennesker (og sammenhenger med somatikk og sosiale forhold)

Identifisering av etiske dilemma innen psykisk helsevern

Samhandling med aktuelle etater

Aktuelt lovverk

Legers ansvarsområde

Sykepleiers ansvarsområde

Innovativ tilnærming til psykiske lidelser

Smertetilstander

Pasientsikkerhet

Palliasjon

 Tema 2: Førstehjelp og katastrofemedisin.

Basal hjerte- lungeredning (DHLR)

Katastrofepsykiatri

Stressmestring

Kommunikasjon i behandlingstemaet

Debriefing

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har inngående kunnskap om ulike psykiske lidelser

har kunnskap om sammenhenger mellom psykiske lidelser og somatiske lidelser

har kunnskap om diagnostikk av psykisk sykdom

har kunnskap om psykiske reaksjoner på fysisk sykdom

har kunnskap om juridiske rammer i fagfeltet

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan administrere og vurdere medikamentell behandling av psykisk syke

sikker bruk og kontroll av medisinsk- teknisk utstyr

kan overvåke, observere og vurdere den psykisk syke og rapportere til andre fagpersoner

overfører kunnskap på tilpasset måte til pasient, pårørende og samarbeidspartnere

kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske situasjoner i og utenfor sykehus

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

utøver individuelt tilpasset sykepleie

har inngående forståelse for egen rolle og eget ansvarsområde i behandlingsteamet

observerer og vurderer diagnostiske redskap i et kritisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning og arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper. Simulering vil også bli brukt som læringsmetode i dette emnet. Veiledet klinisk praksis.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Fullført og bestått test i DHLR.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.
Hjelpemiddel til eksamen: Lovsamling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.