HL401217 - Ledelse i helse- og omsorgstjenestene II

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studiet har to hovedfokus: Organisering, styring og ledelse av utviklingsprosjekt og Ledelse i et verdi- og folkehelseperspektiv. Begge tilnærmingene relaterer seg særlig til helsetjenesten.

Organisering, styring og ledelse av utviklingsprosjekt er hovedtema i høstsemesteret. Her har prosjektledelse en sentral plass: fra ide til planlegging, beslutning(er), gjennomføring og evaluering. I den sammenheng inngår et gruppeprosjekt med utgangspunkt i ett av temaene pasientsikkerhet, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

Ledelse, folkehelse og verdier er hovedtema i vårsemesteret. Her gjennomgås tema som bærekraft og reorientering i helsetjenesten, og ledelse og tilrettelegging for helsefremmende arbeidsplasser. Temaene verdibevisst ledelse og bruk av strategier for å håndtere krysspress i lederrollen oppsummerer studiet som helhet.

Læringsutbytte

Kunnskap
- gjør rede for planlegging, ledelse og evaluering av utviklingsprosjekt
- har kunnskap om ledelse i verdi- og folkehelseperspektiv

Ferdigheter
- kan planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsprosjekt
- kan identifisere og analysere utfordringer i utviklingsprosjekt
- kan reflektere over utfordringer ved helsefremming på arbeidsplasser
- kan anvende mestringsstrategier for å håndtere krysspress

Generell kompetanse
- kan vurdere relevans, kvalitet og dilemmaer i utviklingsprosjekter
- har innsikt i teorier med relevans for ledelse, verdier og folkehelse

Læringsformer og aktiviteter

Varierte og studentaktive læringsformer blir vektlagt med veksling mellom undervisning, dialog og drøfting i plenum, gruppearbeid, prosjektpresentasjoner og praktiske øvelser. For å stimulere til gjensidig læring vil refleksjon med utgangspunkt i studentenes erfaringer bli vektlagt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse (gruppe)

Mer om vurdering

I høstsemesteret skriver studentene en gruppeoppgave (prosjektplan) på 6000 ord (+/- 10%) med utgangspunkt i ett av temaene pasientsikkerhet, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. Oppgaven teller 40 % av sluttkarakter og må være godkjent før studenten kan framstille seg til siste eksamen i studiet.

I vårsemesteret gjennomfører studentene en individuell skriftlig eksamen med utgangspunkt i hovedtemaet for semesteret: ledelse i verdi- og folkehelseperspektiv. Eksamenen teller 60 % av sluttkarakter. I tillegg inngår et gruppebasert arbeidskrav i form av en prosjektskisse relatert til ledelse og tilrettelegging av helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til individuell, skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse i helse- og sosialtjenesten (956LH)

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.