HK400314 - Kliniske studier i kreftsykepleien funksjon- og ansvarsområde 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kliniske studier i dette emnet skal fokusere på kreftsykepleierens funksjon og ansvar overfor pasienter i behandlingsfasen, spesiell vektlegging på cytostatika - og strålebehandling.

Aktuelle tema er:
- Sykepleie til pasienter som får cytostatika - og strålebehandling.
- Ulike typer cytostatika, håndtering og administrering av disse.
- Strålebehandling
- Smertelindring og annen symptomlindring
- Forebygging og behandling av bivirkninger og seinskader etter kreftbehandling
- Helhetlig omsorg for pasienten og pårørende også ved livets avslutning.
- Rehabilitering, tilrettelegging for hjemmesituasjonen, også ved livets avslutning
- Kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende, ansatte, medstudenter og veiledere
- Kunnskapsbasert praksis relatert  til systematisk fagutviklingsarbeid i praksis

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- Har inngående kunnskap om kreftsykepleiens ansvars - og funksjonsområde.
- Anvender kunnskap om kreftsykdom, kurative - og palliative behandlingsformer, og oppfølgning av pasienter i alle faser av sykdommen
- Har inngående kunnskap om komplikasjoner ved kreftsykdom og avansert kreftbehandling
- Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre komplikasjoner ved kreftbehandling
- Har avansert kunnskap om opplevelsen av å ha en kreftsykdom og å gjennomgå behandling
- Kan anvende kunnskaps- og forskningsbasert sykepleie i møte med pasienter og pårørende

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- Kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til kreftsykepleierens funksjon - og ansvarsområder
- Kan observere, vurdere og identifisere kreftpasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende.
- Kan identifisere og handle i akutte situasjoner
- Kan bruke medisinsk teknisk utstyr som anvendes i kreftbehandling
- Kan administrere og håndtere ulike typer cytostatika etter aktuelle forskrifter.
- Kan identifiserer bivirkninger som kan oppstå ved cytostatika - og strålebehandling, eller annen behandling, iverksette handlinger som kan forebygge bivirkninger, eller gjøre pasienten bedre i stand til å mestre disse
- Kan kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte pasienter og pårørende på en slik måte at det fremmer autonomi og deltakelse
- Kan identifisere krisereaksjoner og andre reaksjoner kreftdiagnosen kan medføre for pasienten og pårørende, og arbeide bevisst i forhold til å møte disse reaksjonene
- Kan informere pasienter og pårørende om ulike undersøkelser og behandlinger
- Kan delta i og legge til rette for tverrfaglig / tverretatlig samarbeid i oppfølgning av kreftpasienter i institusjon og i hjemmet
- Kan kartlegge og vurdere pasientens ernæringstilstand og foreslå ernæringsplan ut i fra behov
- Kan administrere og evaluere medikamentell og ikke - medikamentell symptomlindring
- Kan legge til rette for at pasienten tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom, negative konsekvenser og / eller seinskader av kreftbehandling
- Kan ivareta pasienter i et pasientforløp

Læringsutbytte - Kompetanse:
- Kan analysere relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant fag-,forskning,-erfaring - og pasientkunnskap
- Kan delta aktivt i flerfaglig og tverrfaglig samarbeid om pasientbehandling i samsvar med egen kompetanse, etiske prinsipper og juridiske retningslinjer
- Kan anvende kunnskap om egne og medarbeideres reaksjoner i møte med alvorlig syke og ta initiativ til refleksjon og veiledning
-Kan forholde seg kritisk til kreftbehandlingens muligheter, begrensinger og konsekvenser
- Kan kvalitetssikre kreftsykepleie ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
- Kan være bevisst egne holdninger og hvilke verdier som har betydning for egen atferd i forhold til egen rolle, påvirkning og makt
- Kan møte pasienter og pårørende med rolig og tillitsvekkende nærvær slik at pasient og pårørende opplever verdighet og trygghet i situasjonen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Veiledende kliniske studier i 6 uker gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved avdelinger som gir cytostatika - og strålebehandling. Aktuelle arbeidsmåter er praktisk utøvelse av kreftsykepleie i konkrete pasientsituasjoner, både selvstendig og under veiledning.          

Obligatoriske arbeidskrav:
- Studiedeltakelse: Det er obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier (30 timer pr uke). Fravær over 10 % medfører at emnet vurderes til ikke bestått.
Obligatoriske arbeidskrav /studieoppgaver:
- Individuell oppgave: Presentasjon av læringsutbytte for emnet.
- Individuell oppgave: Kreftsykepleiers ansvar og oppgaver for pasienter i behandlingsfasen. Retningslinjer for oppgaven skal følges.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Det skal gjennomføres skriftlig midt- og sluttevaluering (egne skjema). Dette ivaretar intensjon om både formativ og summativ vurdering. 
Skriftlige sluttvurderingen gjennomføres av praksisveileder(e) og lærer fra NTNU Ålesund.  Endelig vedtak om bestått / ikke bestått fattes av NTNU Ålesund.Vurderingen gjennomføres i henhold til § 5 s 16 i Rammeplan av 1. des.2005.
Ny og utsatt eksamen:Etter Rammeplanens bestemmelser § 5 «ved ikke bestått praksisstudier har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisperioden en gang til». 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (958KS)

Forkunnskapskrav

HK 400114 Medisinsk perspektiv og HK 400214 avansert kreftsykepleie 1 .

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.