HK400114 - Kreftsykdommer og behandling - medisinsk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Kreftsykdommer:
- Onkologi med tumorbiologi
- Kreft epidemiologi: årsak,forekomst,overlevelse
- De ulike kreftsykdommene,årsak,diagnostikk,utredning
- Kreft som akutte og kronisk sykdom
- Aldersperspektivet ved kreftsykdom; barn, unge, eldre
- Flerkulturell perspektiv på kreftsykdom og behandling

Behandlingsformer:
- Kirurgisk behandling av kreft
- Kjemoterapi
- Strålebehandling
- Hormonbehandling
- Andre behandlingsformer

Følger av sykdom og behandling:
- Seksualitet og kroppsoppfatning
-Mentale endringer
- Kosthold og ernæringsbehandling
- Fatigue
- Seneffekter etter kreftbehandling

Lindrende behandling:
- Palliasjon som fagfelt
- Smerte - og symptomlindring
- Symptomlindring ved nær forestående død
- Å dø hjemme og i institusjon 

Etiske utfordringer

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Kunnskap:
- Har inngående kunnskap om hvordan fysiologiske prosesser fungerer, og hvordan patofysiologiske prosesser og kreft starter, utvikles og behandles
-Har inngådende kunnskap om diagostisering av kreftsykdom
-Har inngående kunnskap om onkologiske behandlingsprinsipper.
- Har inngådene kunnskap om virkning og bivirkning av legemidler brukt innen onkologi.
-Har inngående kunnskap om akutte situasjoner ved kreft og kreftbehandling 
- Har inngående kunnskap om forebygging og lindring av symptomer hos den kreftsyke.
-Har inngående kunnskap om fysiske og psykiske konsekvenser av kreftsykdom og kreftbehandling i et alders - og flerkulturelt perspektiv

Læringsutbytte
Ferdigheter:
-Kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente, vurdere og sammenstille relevante data / informasjon om pasientens sykdomstilstand
-Kan identifisere og kartlegge bivirkning av behandling og iverksette relevante tiltak for å forebygge, behandle og /eller lindre disse.
- Kan anvende spesialisert kunnskap i yrkesutøvelsen for å gi informasjon, undervisning og veiledning tilpasset pasienters og pårørendes behov.

Læringsutbytte
Kompetanse:
-Kan analysere relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemstillinger.
-Kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innenfor medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium.    

Obligatoriske arbeidskrav:
Studiedeltakelse (80% nærværsplikt ved all teoriundervisning og gruppearbeid i forbindelse med teoriundervisning).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers skoleeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kreftsykepleie (958KS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie og 2 års relevant praksis.

KursmateriellTillegg:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.