HIST2515 - Fra Leonardo til Internett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet studerer vi nærmere forholdet mellom kultur og samfunn i den europeiske kulturkrets og dets forhold til teknologi og teknologisk endring fra renessansen til i dag. Det er ikke et emne i gamle teknikker, men snarere en analyse og drøfting av hvorledes samfunn og kultur har formet teknologier innen bedrifter, foretak infrastruktur (fra veier, kanaler og jernbane til mobiltelefon og internett - og containere). Videre i forhold til religion og krigskunst, palasser og byplaner. Vi skal se på forholdet til kunst, arkitektur og vitenskap, samt utdanningsinstitusjoner og profesjonskamper. Emnet gir også innsikt i hvordan teknologihistorie som fagfelt har blitt utøvd.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har brede oversiktskunnskaper i forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn fra renessansen til i dag i vår kulturkrets
- har kunnskaper om ulike måter og metoder å analysere teknologi som samfunns- og kultur-fenomen i historisk perspektiv
- har en forståelse av teknologiens plass i den vestlige kulturkrets utvikling med vekt på det 20. århundre
- har en begrenset innsikt i hvordan profesjonell teknologihistorieskriving har kommet til

Ferdigheter
Kandidaten
- kan reflektere over og drøfte teknologihistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen
- kan analysere historiske data og litteratur innen teknologihistorie og trekke konklusjoner basert på dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Individuelle oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminarinnlegg/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.