HFYS3008 - Fysioterapi - klinisk arbeid 3

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet avslutter den kliniske opplæringen i bachelorstudiet i fysioterapi. Studenten skal kunne se yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv med fokus på refleksjon og fagfordypning. Hovedfokus er på habilitering og rehabilitering hvilket krever kunnskaper både på individ- og samfunnsnivå med en tverrfaglig tilnærming og brukerens behov i fokus.

 

Studenten integrerer kunnskaper fra:

 • Psykologi og pedagogikk
 • Motivasjon og mestring
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Brukersamarbeid som bygger på brukerens kunnskaper, erfaringer og personlige valg
 • Sosiologi
 • Fysioterapeutens rolle
 • Stats- og kommunalkunnskap
 • Rammer for eget arbeid og oppgavefordeling mellom yrkesgruppene
 • Hvordan påvirke helse- og sosialpolitikken
 • Etikk
 • Etiske dilemmaer i praktisk arbeid på gruppe og samfunnsnivå
 • Biomekaniske og nevrologiske aspekter ved bevegelse
 • Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
 • Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring
 • Bevegelsenes betydning for helse og livsutfoldelelse
 • Behandling, rehabilitering og habilitering
 • Rehabilitering og habilitering
 • Leve et sosialt liv etter eget ønske
 • Bedre livskvalitet
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Forhold mellom person og omgivelser på ulike arenaer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om habilitering og rehabilitering som verdigrunnlag, mål og virkemiddel
 • kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet
 • kan utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • kan formidle sin faglige forståelse og begrunne sine valg både muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om fysioterapeutisk yrkesutøvelse i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om samhandling, pasientforløp og tverrfaglig samarbeid

 

Ferdighet

Studenten kan:

 • i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser, anvende gode ferdigheter i undersøkelse og vurdering og har et bredt repertoar av tiltak både ved behandling, (re)habilitering og forebygging
 • målrette, justere, tilpasse og evaluere tiltak etter pasientens reaksjoner, og har et klinisk blikk
 • kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne under veiledning, og bruke dette til å arbeide med seg selv og sin egen personlige og faglige utvikling
 • gjøre vurdering av bevegelse på ulike arenaer og tilrettelegge miljøet
 • følge gjeldende krav til dokumentasjon på en systematisk og faglig forsvarlig måte

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • opptre faglig forsvarlig, og vise respekt, omsorg og empati i kommunikasjon og samhandling med pasienter/brukere og andre
 • fremme deltagelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og tiltak
 • kan utøve kunnskapsbasert fysioterapi som er forankret i forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og en internalisert yrkesetikk
 • samarbeide tverrfaglig

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, veiledning, tilrettelagt arbeid, seminar
 • Praksis
 • Prosjektarbeid og utarbeidelse av rapport
 • Pasientdemonstrasjoner

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: seminar etter praksis med muntlig fremlegg
 • Obligatorisk deltagelse på ferdighetstrening
 • Arbeidskrav: rapport med muntlig fremlegg
 • Arbeidskrav: epikrise
 • Arbeidskrav: TVERRSAM

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen avvikles som en klinikkeksamen med pasienter. Eksamen foregår over 2 dager.

 

Dag 1.

 • Kandidaten får utdelt pasientopplysninger og får 30 minutter på å sette seg inn i pasientopplysningene
 • Kandidaten gjør den første pasientundersøkelsen (inkl. anamnese) i maksimum 60 minutter, med utgangspunkt i pasientopplysningene.
 • Kandidaten skriver journal til neste dag.

 

Dag 2.

 • Kandidaten leverer 2 eksemplarer av journalen på oppsatt tid
 • Kandidaten har 30 minutter med pasienten til å innhente ev. nye opplysninger, kontrollere funn eller ev. endringer i pasientens tilstand
 • Kandidaten har 10 minutter med kommisjonen
 • Kandidaten viser pasientarbeid i 45 minutter
 • Kandidaten og kommisjonen har en samtale på 10 minutter

 

Tillatte hjelpemidler: Studenten kan benytte litteratur og har til rådighet basalt utstyr for fysioterapeutisk undersøkelse og behandling. Dette gjelder for hele eksamen. Det er ikke lov å ta opp lyd eller bilde under og i forbindelse med eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

 

Arbeidskrav:

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Rapport med muntlig fremlegg
 • Epikrise
 • Tverrsam
 • Praksisstudier 6.semester inkl. for- og etterarbeid på skolen
 • Krav knyttet til praksisstudier 6.semester
 • Seminar etter praksis med muntlig fremlegg
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette fremgår av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20 % fravær.

 

Godkjent arbeidskrav er ikke nødvendig å gjennomføre på nytt ved utsatt eksamen eller forbedring av karakter ved neste ordinære eksamen.

 

Samtlige arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at studenten kan ha eksamensadgang i emnet.

 

Om praksisstudier:

Hver praksisperiode følger Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hver praksisperiode har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 20 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og universitet tas igjen som forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt neste studieår. Tilhørende krav til den aktuelle praksisperioden må da tas om igjen sammen med ny praksisperiode.

 

Ved ikke-bestått praksisstudier må hele praksisperioden inkludert tilhørende krav tas om igjen neste studieår.

 

Studenten har ulike krav knyttet til praksisperioden. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finnes på Blackboard i emnerommet. Kravene må være godkjent for at praksisperioden skal bli godkjent.

 

Endelig vurdering av praksis til bestått/ikke-bestått er på bakgrunn av:

 • Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke-bestått praksisperiode
 • Oppfylte krav til praksisstudiene, i henhold til emnebeskrivelse, reglement og retningslinjer

Endelig vurdering utføres av skolen ved kontaktlærer.

 

Studenten har kun anledning til å fremstille seg til samme praksisperiode maksimalt to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført 2.studieår, dvs. at emnene HFYS2001, HFYS2002, HFYS203P, HFYS204P og HFYS2004 må være bestått før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard før oppstart i emnet.

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.