HFYS2005 - Fysioterapi - klinisk arbeid 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Klinisk/praktisk eksamen 100/100 45 minutter ALLE

Faglig innhold

Emnet har følgende delemner fra rammeplanen:

 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (1,5 stp)
  • Anvendelse av modeller og teorier fra 1. år i møte med pasienter/brukere
  • Anvendelse av modeller og teorier fra 1. år i møte med pasienter/brukere
 • Behandling, rehabilitering og habilitering (27 stp)
  • Fysioterapeutiske undersøkelser
  • Vitenskaps- og erfaringsbaserte fysioterapeutiske tiltak/intervensjoner
  • Samhandling med pasient/bruker
  • Journalskriving og annen dokumentasjon i forbindelse med praksis
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til enkeltpasienter (1,5 stp)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • bruke ICF (International Classification of Function) i planlegging og gjennomføring av undersøkelse og tiltak
 • begrunne undersøkelse og tiltak ut fra relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til den enkelte pasient
 • anvende lover og rammeverk i forhold til journalskriving og annen skriftlig dokumentasjon knyttet til praksis

 

Ferdighet

Studenten kan:

 • velge og gjennomføre en inngående funksjonsundersøkelse og vurdering av pasient/bruker
 • beherske journalskriving etter gjeldende forskrift
 • iverksette relevante fysioterapifaglige tiltak
 • beherske et øvet håndlag i utførelsen av manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker.
 • observere og vurdere virkning av valgte tiltak og tilpasse disse ut fra pasient/brukers reaksjoner

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • etterspørre og forstå pasient/brukers perspektiv og reflektere over pasient/brukers opplevelse av egen situasjon
 • vurdere pasient/brukers situasjon og bidra til at pasient/bruker tar i bruk egne ressurser gjennom aktiv deltagelse

Læringsformer og aktiviteter

 • Teoriforelesninger
 • Ferdighetsundervisning
 • Tilrettelagt arbeid med egentrening i grupper
 • Seminar/fremlegg
 • To kliniske praksisperioder av 7 uker med tilhørende arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen i emnet avvikles som en muntlig-praktisk eksamen på 45 minutter. Eksamensoppgaven defineres gjennom trekking av oppgave som innefatter en pasientkasustikk der undersøkelse og tiltak skal vises praktisk på en medstudent. Studenten får 30 minutter til forberedelser etter at oppgaven er trukket.

 

Tillatte hjelpemidler:

 • Forberedelsestid (varighet 30 minutter): studenten kan ta med skriftlige notater og litteratur. Elektroniske hjelpemidler kan ikke brukes (eks. PC, lesebrett, mobiltelefon).
 • Eksamen (varighet 45 minutter): studenten kan ikke ta med hjelpemidler inn til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

 

Arbeidskrav:

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Praksisstudier 3.semester inkl. for- og etterarbeid på skolen
 • Krav knyttet til praksisstudier 3.semester
 • Praksisstudier 4.semester inkl. for- og etterarbeid på skolen
 • Krav knyttet til praksisstudier 4.semester
 • Obligatorisk tilstedeværelse. Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette vil fremgå av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20 % fravær.

 

Samtlige arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at studenten kan ha eksamensadgang i emnet.

 

Om praksisstudier:

Hver praksisperiode følger Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hver praksisperiode har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 20 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og universitet tas igjen som forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt neste studieår. Tilhørende krav til den aktuelle praksisperioden må da tas om igjen sammen med ny praksisperiode.

 

Ved ikke-bestått praksisstudier må hele praksisperioden inkludert tilhørerende krav tas om igjen neste studieår.

 

Studenten har ulike krav knyttet til praksisperiodene. Detaljer omkring de ulike arbeidskravene finnes på Blackboard i emnerommet. Kravene må være godkjent for at praksisperioden skal bli godkjent.

 

Endelig vurdering av praksis til bestått/ikke-bestått er på bakgrunn av:

 • Innstilling fra praksisveileder om bestått/ikke-bestått praksisperiode
 • Oppfylte krav til praksisstudiene, i henhold til emnebeskrivelse, reglement og retningslinjer

Endelig vurdering utføres av skolen ved kontaktlærer.

 

Studenten har kun anledning til å fremstille seg til samme praksisperiode maksimalt to ganger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført 1. studieår, dvs. at emnene HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008 må være bestått for at studenten har eksamensadgang i emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS2004 9.0 01.09.2017
HFYS203P 10.5 01.09.2017
HFYS204P 10.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Klinisk/praktisk eksamen** 100/100 ALLE
Sommer UTS Klinisk/praktisk eksamen 100/100 ALLE
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Avvikles 05.06.18-08.06.18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.