HFYS1008 - Anatomi og klinisk arbeid 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 45 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Menneskets funksjonelle anatomi knyttet til muskel-, skjelett- og nervesystemet.
Fysioterapeutisk undersøkelse på funksjons- og vevsnivå ift muskel- og skjelettsystem, og grunnleggende innføring i kommunikasjon og anamneseopptak.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan:

 • beskrive oppbyggingen av og funksjonen til kroppens muskel-, skjelett- og nervesystem, og normalvariasjonen av dette. Herunder oppbygning og funksjon av kroppens ulike vevstyper av betydning for bevegelse og deres degenerative og regenerative prosesser.
 • beskrive teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkninger, herunder grunnleggende kunnskap om hvilke faktorer som utløser, opprettholder, forsterker og forlenger smerte.
 • beskrive modeller for kommunikasjon og samhandling.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennom systematisk observasjon beskrive bevegelse relatert til funksjonell anatomi
 • identifisere anatomiske strukturer i menneskekroppen gjennom palpasjon
 • gjennomføre en grunnleggende fysioterapiundersøkelse som er vevs- og funksjonsspesifikk, og gi en overgripende begrunnelse for valg av test og testens reliabilitet, validitet og sensitivitet.
 • gjennomføre anamnese og reflektere over egen adferd og pasientens reaksjoner og hvordan dette kan påvirkes gjennom terapeut-pasient-relasjonen.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • assosiere kunnskaper om menneskets funksjonelle anatomi som et grunnlag for å forstå konsekvenser av skade og sykdom og for å gjennomføre fysioterapeutiske undersøkelser
 • under en fysioterapiundersøkelse kunne reflektere over undersøkelsesfunn og egen utøvelse, og justere framgangsmåte ut ifra dette basert på pasientens behov.
 • kunne reflektere over undersøkelsesfunn og bakenforliggende årsaksmekanismer sett i en biopsykososial kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

 • Teoriundervisning
 • Ferdighetstrening, klinisk arbeid
 • Tilrettelagt gruppebasert arbeid
 • Praktiske workshops med faglig integrering med Fysiologi og Bevegelseslære
 • Undervisning teori/praksis med anatomiske preparat, Laboratoriesenteret ved St. Olavs Hospital

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse
 • Kommunikasjon
 • Punktpraksis
 • Bevegelsesgrupper
 • Presentasjon av utvalgt tema

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen i emnet er en muntlig-praktisk eksamen på 45 minutter.

Tillatte hjelpemidler: Det er ikke tillatt å medbringe hjelpemidler. Tillatte hjelpemidler og undersøkelsesutstyr stilles til disposisjon i eksamenslokalet

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

 

Arbeidskrav

Emnet har obligatoriske arbeidskrav, hhv. presentasjon av utvalgt tema, kommunikasjon, punktpraksis, bevegelsesgrupper og obligatorisk tilstedeværelse.

 

Alle obligatoriske krav må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen. Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende stryker på ordinær eksamen.

 

Arbeidskravet "presentasjon av utvalgt tema" består av 2 deler og er en gruppebasert oppgave. Gruppene skal ta utgangspunkt i et avgrenset tema fra pensum og lage en presentasjon som belyser anatomisk normalvariasjon eller kritisk vurderer fysioterapeutiske undersøkelser (tester/metoder). Arbeidskravet gjennomføres i løpet av vårsemesteret.

Presentasjon av arbeidet skal gis gjennom:

 1. Publisert blogg
 2. Fremlegg i klassen

 

Obligatorisk tilstedeværelse: Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette fremgår av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20 % fravær.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT16 22.5 01.09.2017
HFYS1002 10.0 01.09.2017
HFYS1004 12.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen** 100/100 HJELPEMIDD
Sommer UTS Praktisk eksamen 100/100 HJELPEMIDD
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Avvikles 29.05.18-01.06.2018
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.