HFYS1007 - Bevegelseslære

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer KALKULATOR

Faglig innhold

 • motoriske utvikling i et livsløpsperspektiv
 • teorier og modeller for motorisk kontroll og læring
 • faktorer som påvirker bevegelse
 • arbeidskravsanalyse, observasjon og analyse av bevegelser i ulike situasjoner, testing og vurdering av aktiviteter som innebærer forflytning, balanse og øye-hånd koordinasjon
 • biomekanikk; beregning og vurdering av krefter som virker på kroppen i ulike situasjoner, vurdering av øvelser og utgangsstillinger

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan:

 • gjøre rede for og diskutere teorier om hvordan bevegelser utvikles, læres og kontrolleres
 • gjøre rede for og anvende biomekaniske prinsipper til å analysere og vurdere hvordan krefter virker på kroppen i ulike situasjoner
 • gjøre rede for og diskutere generelle prinsipper for hvordan en kan teste, vurdere og trene ulike motoriske ferdigheter
 • gjøre rede for spekteret av normalvariasjoner av bevegelse og funksjon som kan forventes hos mennesker gjennom livsløpet
 • gjøre rede for kunnskap om hvordan personlige, sosiale og kulturelle aspekter fører til variasjoner både på individ- og samfunnsnivå

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskap fra dette emnet til å treffe begrunnede valg i arbeid med praktiske situasjoner og pasienteksempler/kasuistikker
 • benytte kunnskap om biomekaniske forhold og bevegelseskontroll i observasjon, analyse og testing av bevegelse hos mennesker i ulike aldre og situasjoner

 

Generell kompetanse

Studenten har:

 • utviklet innsikt i, og kan diskutere hvordan ulike faktorer knyttet til personen selv, oppgaven og omgivelsene kan virke hemmende eller fremmende på et menneskes bevegelsesmuligheter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, praktisk undervisning, arbeid med oppgaver, fremlegg og egenstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksis i barnehage
 • Obligatorisk tilstedeværelse
 • Bevegelsesanalyse
 • Biomekanikk

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en 6 timers skriftlig individuell skoleeksamen med godkjent kalkulator som hjelpemiddel.

 

Emnet har følgende arbeidskrav: biomekanikk, bevegelsesanalyse, praksis i barnehage og obligatorisk tilstedeværelse.

 

Arbeidskravet må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen. Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende stryker på ordinær eksamen.

 

Obligatorisk arbeidskrav "Biomekanikk"

Individuell skriftlig prøve i biomekanikk

Det kreves 70% rett for godkjent.

Ved ikke-godkjent gis det anledning til et ekstra forsøk, som settes opp tidligst 1 uke etter første forsøk.

 

Obligatorisk arbeidskrav "Bevegelsesanalyse"

Individuell oppgave - i to deler. Del 1 er et egenvalgt eksempel, og del 2 er knyttet til et eksempel fra praksis i barnehage. Ved ikke-godkjent gis det anledning til et ekstra forsøk, som settes opp tidligst 1 uke etter første forsøk.

 

Praksis i barnehage

2 ukers praksis i barnehage. Gjennomføres i 2. semester og skal gi studentene erfaring i samhandling med barn, å lede barna i fysisk aktivitet, å observere barn i forskjellige aktiviteter og situasjoner og å vurdere hvordan omgivelsenes utforming påvirker barnas motoriske aktivitet. Krav om 100% tilstedeværelse.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Emnet har obligatorisk tilstedeværelse for deler av undervisningen. Dette fremgår av timeplan som publiseres ved oppstart av emnet. For å fremstille seg til eksamen kan studenten ha maks 20 % fravær.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Publiseres på Blackboard ved emnets oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT17 15.0 01.09.2017
HFYS1003 10.0 01.09.2017
HFYS1004 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 14.05.2018 09:00 322 , 309 , Storhall del 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 07.08.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.