HFYS1006 - Samhandling og relasjon i fysioterapi I

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

Samhandling og relasjonelle aspekter, psykologi og pedagogikk integreret i praktiske kliniske ferdigheter. Stats- og kommunalkunnskap og etikk handler om de regler og føringer som gjelder for fysioterapeutisk yrkesutøvelse.

 

Psykologi og pedagogikk (1,5 stp): Erfaring og læring gjennom egen aktivitet og bevegelse. Instruksjon av treningsgrupper.

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk (1,5 stp): Lover og retningslinjer som påvirker yrkesutøvelsen.

Etikk (1,5 stp): Etiske retningslinjer og følelsesmessige og personlige aspekter.

Helse, behandlingsfilosofi og faghistorie (1,5 stp): Introduksjon til fagets utvikling og plass i dagens helsetjeneste.

Helsefremmende og forebyggende arbeid (1,5 stp): Ulike perspektiv på helse og sykdom.

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet får studentene grunnleggende kunnskaper i flere aspekt av betydning for utøvelsen av fysioterapifaget. Dette inkluderer samfunnsmessige forhold, helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk, mellommenneskelige relasjoner, pedagogiske modeller, ulike perspektiver på helse og sykdom og fagets historie, utvikling og plass i dagens helsetjeneste.

 

Kunnskap

Studenten kan:

 • presentere fagtradisjoner/-historie i fysioterapifaget, ulike måter å forstå helse og sykdom på, samt bakgrunn, ideologiske prinsipper og dilemmaer i helsefremmende (og forebyggende) arbeid.
 • forklare hvordan samfunnsmessige forhold innvirker på menneskets utvikling, funksjon og livsutfoldelse.
 • beskrive ulike etiske teorier, taushetsplikten, en etisk refleksjonsmodell samt fysioterapeutens samfunnsoppdrag.
 • beskrive sentrale trekk ved velferdsstaten, helse - og sosialforvaltning, lovgrunnlag (særlig pasientrettigheter og helsepersonellets plikter).

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske forståelse for læring gjennom egen erfarings-basert aktivitet og bevegelse.
 • anvende basale ferdigheter i instruksjon og pedagogikk, samt samhandling og samarbeid tilpasset alle aldre.
 • anvende en etisk refleksjonsmodell i helsefaglig virksomhet.

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • være klar over kroppens og bevegelsenes betydning for helse og livsutfoldelse, og kan reflektere over disse sammenhengene.
 • være bevisst på, identifisere og reflektere over etiske dilemma i helsefaglig virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

 • Teoriundervisning.
 • Ferdighetstrening.
 • Gruppebaserte oppgaver.
 • Tilrettelagt arbeid, individuelt og gruppevis

 

Opplevelser og erfaringer fra praksis og/eller øving på praktiske situasjoner danner grunnlag for arbeidskrav i etikk og i helsefremmende og forebyggende arbeid inngår.

 

Obligatoriske aktiviteter

 • Observasjonspraksis
 • Pedagogikk - Individuelt skriftlig refleksjonsnotat
 • Pedagogikk - Gruppevis fremlegg knyttet til observasjonspraksis og undervisning i bevegelse og opplevelse
 • Etikk
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid - praksis med fremlegg i gruppe
 • Instruksjon

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 2 timer uten tillatte hjelpemidler. Eksamen avholdes i delemnene "Stats- og kommunalkunnskap og helse- og sosialpolitikk" og "Helse, behandlingsfilosofi og faghistorie".

 

Arbeidskravene i emnet består av:

 • Etikk: Individuell oppgave (etiske utfordringer i praksis)
 • Observasjonspraksis
 • Helsefremmende og forebyggende: Feltarbeid med skriftlig oppgave og fremlegg i gruppe
 • Pedagogikk består av 2 arbeidskrav:
  1. Gruppevis framlegg av erfaringer knyttet til observasjonspraksis og undervisning i bevegelse og opplevelse.
  2. Individuelt skriftlig refleksjonsnotat.
 • Instruksjon: Gruppebasert oppgave der hver student, skal utføre en instruksjonsoppgave på en gruppe medstudenter.
 •  

  Alle arbeidskrav må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen.

  Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende blir vurdert til ikke-bestått på ordinær eksamen.

  Spesielle vilkår

  Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

  Krever opptak til studieprogram:
  Fysioterapi (HSGFTB)

  Forkunnskapskrav

  Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

  Kursmateriell

  Pensum publiseres i Blackboard før oppstart i emnet.

  Studiepoengreduksjon

  Emnekode Reduksjon Fra Til
  3GFT15 15.0 01.09.2017
  HFYS1004 7.5 01.09.2017

  Eksamensinfo

  Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

  Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
  Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , DI42 , DI41
  Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 13.03.2018 09:00 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.