HERG301P - Prosjektledelse - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport
Utøvende aktivitet
Muntlig eksamen

Faglig innhold

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Forskningsmetoder i prosjekt
 • Veiledning
 • Samarbeidskontrakt
 • Problemstilling i prosjekt
 • Ergoterapeutenes samfunnskontrakt
 • Innovasjon
 • Hvordan lage en poster
 • Formidling av et faglig budskap
 • Markedsføring/promotering av ergoterapi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

 • ha kunnskap om helse- og sosialpolitiske utfordringer og politiske føringer innenfor aktuelle arbeidsområder for ergoterapeuter
 • ha god kunnskap om prosjektledelse som arbeidsmetode i ergoterapi
 • ha grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder
 • ha kunnskap om innovasjon som begrep i helse- og omsorgssektoren og i ergoterapi
 • ha kunnskap om markedsføring/promotering av ergoterapi

 

Ferdigheter

Studenten skal

 • arbeide kunnskapsbasert
 • anvende systematisk litteratursøk
 • utvikle en problemstilling innenfor et aktuelt arbeidsområde for ergoterapeuter
 • sette opp en aktivitetsplan
 • lage samarbeidskontrakt, føre gruppelogg og egen prosjektlogg
 • utvikle en poster som oppsummerer prosjektet, og presentere denne for gjester og medstudenter
 • lede og samarbeide i gruppe og med aktuelle personer innenfor valgt prosjekttema
 • vise evne til selvstendighet i å drive prosjektet framover, både når det gjelder å følge en plan og ved innovasjon
 • aktivt reflektere over og vurdere eget arbeid i prosjekt
 • bruke veileder på en aktiv og planlagt måte

 

Generell kompetanse

Studenten skal

 • identifisere etiske dilemma i praktisk helsearbeid
 • reflektere over eget arbeid og rolle i prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer prosjektarbeid, egenstudier og forelesning.

 

Studentene blir presentert for 5 arbeidsområder, og får så langt det er mulig, velge tema de skal arbeide med. Ergoterapeuter med kompetanse innenfor et tema, skal presentere dette og utfordringer de ser framover innenfor temaet. Ergoterapeutens formidling danner utgangspunktet for gruppenes valg av problemstilling, som skal ha en ergoterapeutisk vinkling. Studentene jobber i grupper på 4-6 personer. Innenfor hvert tema vil det være 2-3 grupper som jobber med ulike problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Prosessvurderingen i emnet består av innlevering av poster, gruppevis fremlegg av egen poster og et individuelt refleksjonsnotat. I tillegg er det krav om tilstedeværelse på medstudenters fremlegg av deres prosjekt.

 

Hver gruppe vil motta 2 timer veiledning. Ved ikke-bestått vil gruppen motta 1 time veiledning i tillegg.

 

Ved ikke-bestått eller gyldig fravær på en del av emnet, vil studentene ha mulighet til å gå opp til eksamen for andre gang på denne delen samme semester. Hvis studenten ikke har gyldig karakter etter andre forsøk må studenten vente til neste ordinære avvikling av emnet og samtlige deler må tas på nytt.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i gruppearbeidet. I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er hovedsaklig ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.

 • Dersom en studenten ikke har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
 • En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

 

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurderinig av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Normalordning er at studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. I særskilte tilfeller gis det adgang til å søke om tredje gangs gjennomføring av praksis. Hvis søknaden innvilges, må praksisperioden gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

Generell kompetanse om ergoterapeutisk yrkesutøvelse er nødvendig er for å forstå og arbeide med utfordringer som reises fra praksisfeltet i forbindelse med prosjektledelse, av den grunn må 2.studieår (HERG2003, HERG201P, HERG202P og HERG2002) må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i HERG301P.

Kursmateriell

Litteraturliste foreligger ved starten av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Utøvende aktivitet
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Rapport
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.