HERG201P - Klinisk og etisk resonnering - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 6 uker

Faglig innhold

 • Anvendelse av kunnskap fra emner i 1.studieår
 • Kartlegging / eller intervensjon
 • Kommunikasjon og samarbeid brukere og helsepersonell
 • Samarbeidspartneres roller og funksjon
 • Samhandling i helse- og velferdstjenesten
 • Problemløsningsprosesser, arbeidsmodeller
 • Klinisk og etisk resonnering i arbeid med brukere/pasienter
 • Kulturelt og sosialt mangfold
 • Helse- og velferdssystemets oppbygging og lovregulering
 • Helsearbeiders plikter og rettigheter
 • Pasientrettigheter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om yrkesetiske retningslinjer
 • har økt kunnskap om yrkesidentitet ved å delta aktivt i hverdagen til ergoterapeut og gjennom ulik tilnærming til behandlingsmetoder
 • har kunnskap om kartlegging
 • har kunnskap om klinisk og etisk resonnering
 • har kunnskap om menneskers forutsetninger og omgivelsenes mulighet for aktivitet og deltagelse

 

Ferdighet

Studenten

 • reflekterer over meiningsfull aktivitet
 • anvender kunnskap om menneskets aktivitet og helse i samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser
 • behersker å analysere utføring av aktivitet
 • praktiserer profesjonell atferd i tråd med arbeidslivets og yrkesfeltets normer og krav
 • reflekterer over personlige og faglige læringsområder for å sikre livslang læring
 • identifiserer brukers aktivitetshistorie; deres situasjon, aktivitetsutfordringer og aktivitetsmuligheter
 • anvender standarder, lover og forskrifter som regulerer arbeidsplass og profesjon samt helsepersonellets plikter og rettigheter pasienters rettigheter
 • behersker å kommunisere tydelig til alle relevante samarbeidspartnere

 

Kompetanse

Studenten

 • får erfaring/innsikt i hvordan gjennomføre en kartlegging (dersom det er mulig på praksisplassen)
 • får erfaring/innsikt i hvordan gjøre en intervensjon (dersom det er mulig på praksisplassen)
 • har innsikt i og kan identifisere etiske dilemma i praksisstudier
 • har innsikt i betydningen av tverrfaglig samarbeid og kan utveksle synspunkter med andre for å bidra til utvikling av gode praksisstudier

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer 6 ukers praksisstudier. I tillegg kommer forberedelser og etterarbeid, der læringsprosessen av terapeutiske ferdigheter vektlegges. Studentene skriver logg underveis i praksisstudiene. I tillegg til praksisstudiene er egenstudier og veiledning sentrale arbeidsformer. Det vises forøvrig til praksisheftet og gjeldende retningslinjer for praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeid 1: Etisk refleksjon med utgangspunkt i praksiserfaring og etikkteori
 • Arbeid 2: Klinisk resonnering med utgangspunkt i praksisstudier

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet består av:

 • Praksisstudier
 • 2 innleveringer
 • Obligatorisk tilstedeværelse for- og etterarbeid

 

Praksisstudier

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

 

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Innleveringer

Det er to innleveringer i emnet som må være vurdert til bestått for at emnet som helhet kan bli vurdert som bestått. Innleveringene er knyttet til praksisperioden og må derfor være vurdert til bestått samme semester som praksisperioden avvikles.

 

Arbeid 1: Etisk refleksjon med utgangspunkt i praksiserfaring og etikkteori. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis ytterliggere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Arbeid 2: Klinisk resonnering med utgangspunkt i praksisstudier. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis ytterliggere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Generelt

Ved ikke-bestått resultat eller gyldig fravær er neste mulighet til å ta praksisstudier vil være ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

 

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt, inkludert arbeidskrav.

 

Normalordning er at studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. I særskilte tilfeller gis det adgang til å søke om tredje gangs gjennomføring av praksis. Hvis søknaden innvilges, må praksisperioden gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

Studenten må ha grunnleggende kunnskap om teorier og yrkesutøvelse i ergoterapi og grunnleggende kunnskaper om menneskekroppen, dvs bestått eksamen i HERG1001, observasjonspraksis og obligatoriske arbeidskrav i HERG1002 for å kunne starte i praksisstudier.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.