HERG2002 - Nevrologiske problemstillinger, aktivitet og deltakelse, behandling, habilitering og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100 3 timer ALLE
Praktisk eksamen 60/100 45 minutter

Faglig innhold

Voksne og eldre:

 • Aktivitets- og bevegelsesvitenskap, herunder motorisk læring, kontroll og utvikling
 • Prosess- ferdighetsverb fra A Model of human Occupation
 • Nervesystemet anatomi og fysiologi, relevans for aktivitet
 • Nevrologi og aktivitetsutfordringer knyttet til hjerneslag, traumatiske hjerneskader, progredierende lidelser herunder MS og Parkinsons sykdom, demens og aldring
 • Familiens/nærpersoners rolle i rehabilitering
 • Terapeutisk tilnærming i en rehabiliteringsprosess
 • Kartlegging av kognisjon og motorisk funksjon ved bruk av følgende redskap: LOTCA, Rivermead, Trailmaking test, sansemotorisk vurdering (APUS), MMSE og observasjon av prosessferdigheter
 • Tiltak for oppøving av fysisk funksjon, inkludert sittende aktiviteter, øvelser og treningsprogram, stående aktivitet, bruk av air-splint, Constraint Indused Movement Therapy (CIMT)
 • Tiltak for oppøving av kognitive funksjoner, inkludert skrivebordsoppgaver, dataprogram, fritidsaktiviteter og ADL-aktiviteter
 • Tiltak for å fremme aktivitet og deltakelse hos voksne og eldre
 • Tekniske hjelpemidler
 • Velferd/omsorgsteknologi
 • Teknologi, lovregulering og etikk
 • Arbeidsmodell

 

Barn:

 • Motorisk utvikling og sansemotorikk, lek og lekenhet i et aktivitetsperspektiv
 • Ulike utviklingsforstyrrelser og funksjonshemminger; cerebral parese/hjerneskade, vansker i forhold til visuell persepsjon, spisevansker, DCD, ADHD/Asberger/Autisme, ME, psykisk utviklingshemming, generelle utviklingsforstyrrelser (motoriske og sensoriske), vansker i forhold til kognisjon og kommunikasjon
 • Motorisk læring og målrettet trening
 • Bruk av ulike redskap for å kartlegge barns funksjon, aktivitetsanalyse, håndmotorisk undersøkelse (Dalgård), VMI, MVPT, ABC, SPOT, TOP, PEDI
 • Bruk av ulike redskaper i forhold til målsetting og oppgaveorientert trening; COPM, PEGS, CO-OP, GAS
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktuelle tiltak; aktivitetstilpasning, ASK, skrivedans, funksjons- og aktivitetstrening, bruk av kompenserende hjelpemidler
 • Tverrfaglig samarbeid, habilitering (CPOP/GMFCS/MACS), IP

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om nevroanatomi og kan gjøre rede for sentrale funksjoner knyttet til de ulike delene av sentralnervesystemet
 • har kunnskap om nevrologi og har forståelse for hvordan nevrologiske skader og sykdommer og skader og utviklingsforstyrrelser kan ha innvirkning på kognitive, motoriske og atferdsmessige funksjoner hos personer på ulike alderstrinn
 • har kunnskap om kommunikasjonsferdigheter hos personer med nevrologiske skader eller lidelser
 • har grunnleggende kunnskap om barns utvikling, lek og funksjon
 • har kunnskap om motorisk læring og målrettet trening basert på bevegelsesvitenskap
 • kan redegjøre for top-down perspektivet
 • har grunnleggende kunnskap om behandling, rehabilitering og habilitering relatert til nevrologiske skader, sykdommer og utviklingsforstyrrelser

 

Ferdighet

Studenten

 • anvender et utvalg av ulike kartleggingsverktøy for kognitive funksjoner og prosessferdigheter
 • anvender et utvalg av ulike kartleggingsverktøy for sansemotoriske funksjoner
 • kartlegger barns aktivitetsfunksjon og lekenhet
 • anvender ulike kartleggingsverktøy knyttet til kropps-, aktivitets- og deltakelsesfunksjon
 • setter mål for behandling, rehabilitering, habilitering
 • planlegger, begrunner og iverksetter tiltak for funksjon- og aktivitetstrening både motorisk og kognitivt
 • planlegger, begrunner og iverksetter tiltak for ADL-ferdigheter
 • planlegger, begrunner og iverksetter tiltak for bruk av tekniske hjelpemidler
 • anvender aktivitetsanalyse og gjennomfører aktivitetstilpasning
 • anvender systematisk arbeidsmodell i behandlende, rehabiliterende og habiliterende arbeid MoHO

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kommuniserer, responderer på, graderer kommunikasjonsstil og presenterer informasjon forståelig for pasienter og pårørende
 • innehar muntlig og skriftlig formidlingskompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene inkluderer egenstudier, forelesninger, ferdighetsundervisning i grupper, veiledning og gruppearbeid. Studentene skal på klinikkbesøk der de skal gjennomføre sensomotorisk undersøkelse på en person som har fått en ervervet hjerneskade.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning og ferdighetstreninger, bruker forteller
 • Gruppevis muntlig fremlegg
 • Tilstedeværelse, deltakelse i gruppearbeid/læringsmappe. ACIS-oppfølging på gruppeprosess

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:

 • Praktisk-muntlig eksamen som teller 60 % av den samlede karakteren i emnet.
 • Gruppevis vurderingsmappe som teller 40 % av den samlede karakteren i emnet.

 

Vurderingskriteriene for eksamen er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene og pensum i emnet.

 

Praktisk-muntlig eksamen:

Individuell praktisk-muntlig eksamen i ergoterapiferdigheter.

 

Eksamensoppgaven defineres gjennom trekking av oppgave som består av pasientkasustikk. Studenten skal gjennomføre undersøkelse/og eller tiltak i en bruker/pasient/terapeutsituasjon. I tillegg til den praktiske gjennomføringen skal det redegjøres for spørsmål beskrevet i oppgavene samt besvare teoretiske spørsmål knyttet til læringsutbyttebeskrivelser i HERG2002. Studenten får 15 minutter til forberedelser etter at oppgaven er trukket. Eksaminasjonen varer inntil 45 minutter. Ca en uke før eksamen får studentene utlevert alle eksamensoppgavene som kan trekkes til eksamen og de får låne tester etter fastsatt system.

 

Vurderingsmappe:

I løpet av semesteret skal studentene levere to læringsmapper i gruppe på gitte tidspunkter for å få tilbakemelding. En av disse læringsmappene trekkes ut og studentene får da 3 timer på å endre læringsmappen før den skal leveres.

 

Læringsmappene er:

 • Arbeid 1: Barn og unges helse
 • Arbeid 2: Voksne og eldres helse

 

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.

 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning og ferdighetstreninger, bruker forteller
 • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i gruppearbeid/læringsmappe. ACIS-oppfølging på gruppeprosess
 • Gruppevis muntlig fremlegg

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk tilstedeværelse. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Generelt

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den del som ikke er bestått. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for vurderingsmappen. Ved klage på karakter på felles besvarelse, der det gis én felles karakter, må samtlige studenter i gruppa samtykke og undertegne klagen.

 

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er hovedsaklig ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.

 • Dersom en studenten har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
 • En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

 

Teoretisk og praktisk undervsining i HERG2002 er knyttet til og bygger til dels på studentenes praksisstudier i HERG201P, av den grunn må HERG201P være bestått før studentene kan ta eksamen i HERG2002.

Kursmateriell

Pensum publiseres på Blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Utlevering
26.04.2018

Innlevering
26.04.2018

Vår UTS Mappevurdering 40/100 ALLE

Utlevering
13.06.2018

Innlevering
13.06.2018

Vår ORD Praktisk eksamen** 60/100 T2-BG202
Vår UTS Praktisk eksamen 60/100 21.06.2018
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Avvikles 23.04.18 - 25.04.18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.