course-details-portlet

HBIO2018 - Profesjon, forskning og etikk tilpasset utveksling 2 studieår bioingeniør Trondheim

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette er en noe forkortet versjon av emnet HBIO2008 Profesjon, forskning og etikk. Alle læringsaktiviteter gjennomføres som del av dette emnet og fokuserer på temaene:

*Organisering av spesialisthelsetjenesten med fokus på de medisinske laboratorier
*Refleksjon rundt sykdom- og helsebegrepet
*Laboratorieundersøkelser sin rolle i diagnose, behandling og prognose, inkludert diagnostisk sensitivitet og spesifisitet
*Innføring i medisinsk forskning og etikk, inkludert vitenskapsteori, vitenskapelige arbeidsmetoder, nasjonale og internasjonale lover og rettningslinjer (ta ut)?
*Innføring i medisinsk teknologi og etikk
*Innovasjon og entreprenørskap, inkludert velferdsteknologi

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
*Beskrive hvordan spesialisthelsetjenesten og de medisinske laboratorier er organisert og fungerer når sykdom oppstår
*Beskrive helsepolitiske organ som styrer ulike deler av helsetjenesten og gjør rede for forvaltningsnivå, relevante lover, forskrifter og avtaler
*Skissere krav, prioriteringer og mål som stilles til helsetjenesten
*Beskrive hovedprinsippene i samhandlingsreformen
*Beskrive, diskutere og reflektere rundt sykdom- og helsebegreper
*Beskrive hva epidemiologi er og hva det kan brukes til
*Lese forskningsartikler og nyttiggjøre seg forskningsresultat
*Beskrive og gi eksempler på medisinsk teknologi og medisinsk forskning
*Diskutere fordeler, ulemper og etiske dilemmaer ved bruk av medisinsk teknologi og medisinsk forskning
*Gjengi formålene med lovverk som regulerer medsinsk teknologi og medisinsk forskning i Norge
*Identifisere verdier, etiske prinsipp og etiske teorier som er i spill ved vurdering av etiske utfordringer med medisinsk teknologi og medisinsk forskning
*Kunne forklare hvordan de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er bygget opp og fungerer
*Kunne beskrive retningslinjer for god forskningsetikk
*Kjenne til nytenkning og innovasjonsproesser og ha forståelse for hvordan en nyskapende ide kan føres ut i handling
*Gjøre rede for begrepene innovasjon, entreprenørskap og velferdsteknologi
*Forklare innholdet i en innovasjonsprosess ved hjelp av en strategi-/forretningsplan
*Anvende relevant teori for å skissere en strategi-/forretningsplan på ennyskapende ide
*Gjennomføre deler av en strategi-/forretningsplan

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og gründercamp.

Obligatoriske aktiviteter

  • Organisering av helsetjenesten
  • Innovasjon og entrepenørskap
  • Helse og sykdom
  • Medisinsk teknologi og etikk
  • Medisinsk forskning og etikk

Mer om vurdering

I dette faget er det ulike obligatoriske aktiviteter:
- Oppstart/gjennomgang av gruppearbeid (80% deltakelse)
- 4 Gruppearbeid (100% deltakelse. Faglig innhold, skriftlig og muntlig fremstilling vurderes, detaljerte krav for hver oppgave gis når oppgavene blir utdelte)
- Gründercamp (100% deltakelse. Forretningsplan og muntlig presentasjon vurderes)

De ulike obligatoriske aktivitetene utgjør arbeidene som gir grunnlag for mappevurdering. Alle arbeidene må være godkjente for at emnet vurderes som bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset og er kun for studenter som skal på et godkjent utvekslingsopphold til bestemte partneruniversiteter våren i 2. studieår.

Spesielle vilkår:
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Krever opptak til studieprogram: Bioingeniør (MTBIO)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU