course-details-portlet

HBIO2016 - Medisinsk laboratorieteknologi 4B tilpasset utveksling 2 studieår bioingeniør Trondheim

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet bygger på de tre eksisterende emnene i 2 studieår ved MTBIO: HBIO2006 Medisinsk laboratorieteknolgi 4, HBIO2001 Celle- og molekylærbiologi og HBIO2003 Generell immunologi og medisinsk mikrobiologi.

Alle de obligatoriske læringsaktivitetene i faget gjennomføres som deler av de tre overnevnte fagene. For detaljert faglig innhold se emnebeskrivelsene for disse fagene.

Hovedtemaene i emnet er:
Patologi,grunnleggende teknikker for celle- og vevspreparering for lysmikroskopi: generell fargeteori, teori og praktisk histologisk farging, snitting og normal cervixcytologi. Immunsystemets oppbygging og funksjon, inkludert generell teori om antigen/antistoff reaksjoner og anvendelse av antistoffer som analyseverktøy og ulike deteksjon-/måleteknikker.
Eukaryote celler, transportmekanismer, det humane genom, DNA replikasjon, fra gen til protein, genregulering, celledeling, cellesykluskontroll, cellesignalisering, celledifferensiering, DNA skade, mutasjoner og DNA reparasjon, kreftutvikling på molekylært nivå, genteknologiske metoder, celledyrkning.

I emnet legges det vekt på anvendelse av teoretiske prinsipper for problemløsning og på kvalitetsvurdering av arbeidsprosesser og resultater.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
-beskrive bioingeniørens kjernekompetanse, ansvar og oppgaver i patologilaboratorier.
-forklare sentrale definisjoner og anvende faglig terminologi.
-beskrive prosessene for preparering av celle- og vevspreparater til lysmikroskopi.
-beskrive prinsipper og lage prinsippskisser for immunologiske metoder.
-beskrive teoretiske prinsipper for deteksjon- og målemetodene.
-gjøre rede for kvalitet basert på sammenheng mellom sentrale teoretiske prinsipper, utførelse og resultater.
-beskrive morfologi og gjenkjenne cytologiske bilder av cervixpreparater ved normale tilstander.
-beskrive immunsystemet oppbygging og organisering
-beskrive hvordan cellene i immunsystemet fungerer og samarbeider i immunresponsen
-gjøre rede for eukaryote cellers oppbygning og funksjon
-gjøre rede for ulike prosesser i eukaryote celler
-gjøre rede for og utføre grunnleggende genteknologiske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, praktisk-teoretiske oppgaver, laboratorieoppgaver.Laboratorieundervisningen inngår i utdanningens praksisstudier, intern praksis, og består av 4-6 laboratoriekurs. Kursene inneholder praktisk-teoretiske oppgaver som utføres gruppevis eller individuelt samt muntlige og/eller skriftlige oppgaver. Dokumentasjon av praktiske oppgaver, arbeidsprosesser og resultater skal føres i en individuell logg. Ettermiddagsundervisning kan forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Cellebiologi PBL gruppe
  • L1 Cytologi
  • L2 Immunologiske teknikker
  • L3 Histokjemi
  • C1 Genteknologi - Mutasjonsdeteksjon
  • C2 Celledyrkning- Proteinanalyser
  • I Immunologi laboppgave

Mer om vurdering

Det er 7 obilgatoriske læringsaktiviteter som inngår i dette faget. Alle aktivitetene må være gjennomførte og bestått for å få vurderingen bestått i faget. En av aktivitetene er en teoretisk gruppeoppgave mens de seks andre er praktiske laboratorieoppgaver med obligatorisk oppmøte og innlevering av skriftlige arbeider (logger/rapporter)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset og er kun for studenter som skal på et godkjent utvekslingsopphold til bestemte partneruniversiteter våren i 2. studieår.

Eksamen i HBIO1004/HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet. Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp på bachelor i bioingeniørfag, NTNU. Trondheim

Spesielle vilkår:
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Krever opptak til studieprogram: Bioingeniør (MTBIO)

Kursmateriell

- Cook, D.J: Cellular Pathology, an Introduction to Techniques and Applications
- Mecsei, R.: Clinical Cytology, compendium Tapir kompendieforlag - Forelesninger og kursmateriell.
-Anbefalt litteratur:
- Alberts, B. et al.: Essential Cell Biology. Garland Science. Siste utgave.
-Læremidler i fag fra 1. og 2. studieår Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på BlackBoard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU