HAUD201P - Praksisstudier audiologisk rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Praksis 1/2 9 uker

Faglig innhold

 • Praktisk anvendelse og kritisk vurdering av kunnskap og ferdigheter fra emne 1-3
 • Journalføring
 • Audiografens plikter, brukerens/pasientens rettigheter
 • Refleksjon i forbindelse med yrkesutøvelsen
 • Samarbeid med pasienter/brukere, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • Arbeidslivets regelverk og rammer

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten har kunnskap om valg og tolkning av hensiktsmessig(e) testmetode(r) for utredning av den enkelte pasient.
 • Studenten har kunnskap om optimal hørselsteknisk rehabilitering på bakgrunn av den enkelte brukers forutsetninger.
 • Studenten har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor audiologi.
 • Studenten har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor audiologien.

 

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Studenten har praktiske ferdigheter i tekniske rehabiliteringsformer (bruksområde, muligheter og begrensninger) sett ut fra den enkelte brukers totale livssituasjon.
 • Studenten kan foreta kontroll av utstyr som kvalitetssikring av resultat.
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Studenten kan begrunne sine handlinger overfor brukere/pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.

 

Generell kompetanse:

 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Studenten kan planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver, alene og i samarbeid med andre.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff.
 • Studenten forholder seg til relevant lovverk gjeldende for yrkesutøvelsen.
 • Studenten kan utøve hensiktsmessig kommunikasjon med brukere/pasienter og pårørende, og gi instruksjoner og formidle resultater på et forståelig språk.

Læringsformer og aktiviteter

 • Praktisk klinisk yrkesutøvelse
 • Ansvar for egen læring ved å arbeide selvstendig under veiledning
 • Kommunikasjon med brukere/pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • Praktisering av en veiledningsprosess som veksler mellom handling og refleksjon over handling
 • Selvstudium
 • Skriftlig individuell praksisoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: forprøve
 • Obligatorisk tilstedeværelse på praksisoppsummering

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er prosessvurdering. Følgende inngår i prosessvurderingen:
1. Praksisstudier
2. Praksisoppgave
3. Praksisoppsummering

 

Praksisstudier: Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jamfør Retningslinjer for praksis ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

 

Praksisoppsummering: Studenten skal ha et muntlig framlegg for lærere og medstudenter som en del av oppsummering av praksis. Muntlig deltakelse må gjennomføres for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått.

 

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. Får studenten vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må studenten avslutte studieforholdet.

 

Før studenten kan gå ut i eksterne praksisstudier må studenten ha godkjent forprøve i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kompetanse om audiologi og audiologisk rehabilitering, både teoretisk og praktisk, er nødvendig for at studenten skal forstå og arbeide med utfordringer en møter i praksisperioden. Av den grunn må HAUD2002 være bestått før studenten kan starte i praksisstudier. Forprøve i praksisemnet må være vurdert til godkjent for at studenten skal kunne starte eksterne praksisstudier.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum vil publiseres i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GAUP22 12.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Praksis 1/2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.