HAUD2003 - Audiologisk rehabilitering 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer E
Hjemmeeksamen 1/2 1 uker

Faglig innhold

 • Audiologisk (re)habilitering
 • Ferdighetstrening
 • Forskning og Utvikling i Audiologien
 • Sosialantropologi
 • Rådgiving og kommunikasjon
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Etikk

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Audiologisk rehabilitering, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

 

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om den livsomstilling den hørselshemmede gjennomgår i rehabiliteringsprosessen, og viktigheten av å inkludere pårørende/nærpersoner
 • Studenten har kunnskap om teknisk (re)habilitering, herunder metoder for individuell tilrettelegging ved hjelp av tekniske løsninger, slik som høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler
 • Studenten har kunnskap om ulike høreapparattyper og deres anvendelse, høreapparatets analoge og digitale hoveddeler og ulike elektroakustiske funksjoner
 • Studenten har kunnskap om subjektive og objektive kvalitetssikringsmetoder innen audiologisk (re)habilitering
 • Studenten har kunnskap om vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 • Studenten har kunnskap om velferdssystemet i Norge, brukernes rettigheter og levekår
 • Studenten har kunnskap om grunnleggende kulturforståelse og kjennskap til begreper og metoder som kan bedre evnene for tverrkulturelt samarbeid
 • Studenten har kunnskap om profesjonsetikk og yrkesetiske retningslinjer for audiografen
 • Studenten har kunnskap om relevante lover og regelverk i forhold til audiografen som yrkesutøver
 • Studenten har kunnskap om hvordan en kan bevisstgjøre personer med auditive vansker, slik at de i større grad blir i stand til å utnytte egne ressurser i kommunikasjon med andre
 • Studenten har kunnskap om statistiske metoder

 

Ferdigheter

 • Studenten kan gjennomføre en audiologisk rehabilitering på barn og voksne ut i fra pasientens behov, i dette kan det inngå blant annet høreapparattilpasning, elektroakustiske målinger, øreproppmodifisering, avstøpning, verifisering og feilsøking
 • Studenten har praktiske ferdigheter i bruk av veilednings- og rådgivningsteorier, for å veilede og gi råd til brukere, relevante nærpersoner og samarbeidspartnere
 • Studenten har praktiske ferdigheter innen kommunikasjonsstrategier overfor hørselshemmede med ulike hørselstap og kjenner til tegnspråk

 

Generell kompetanse

 • Studenten har evne til å reflektere over faglige problemstillinger og yrkesetiske dilemma
 • Studenten har et bevisst forhold til audiografens kompetanse og ansvar i forhold til andre yrkesgrupper innenfor audiologifeltet
 • Studenten har evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema, samt å kunne innhente, kritisk vurdere, sammenfatte, reflektere og anvende informasjon både skriftlig og muntlig
 • Studenten har forståelse for brukerperspektivet i sin yrkesutøvelse som audiograf
 • Studenten er bevisst sin væremåte og kan reflektere over denne i samhandlingssituasjoner med brukeren
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening og laboratorieøvelser
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Framstilling av skriftlig arbeid i form av innleveringer og annet
 • Videoinnspilling

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening
 • Arbeidskrav: FoU framlegg
 • Arbeidskrav 2: REM2 (RECD)
 • Arbeidskrav 1: Rehabilitering 2 - FoU

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen i emnet er en todelt vurdering:

 • Individuell skriftlig 4 timers skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler, som teller 50 % av den samlede karakteren
 • Individuell hjemmeeksamen på 1 uke, som teller 50 % av den samlede karakteren

 

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av deleksamen er det kun nødvendig å ta eksamen i den ønskede vurderingsdelen. Det gis mulighet for forbedring av karakter per vurderingsdel. Det er klageadgang for hver enkelt deleksamen men hele gruppa må i så fall klage på karakteren.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening
 • Arbeidskrav: FoU framlegg
 • Arbeidskrav 1: Rehabilitering 2 - FoU
 • Arbeidskrav 2: REM2 (RECD)

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må emnet HAUD2002 Audiologisk rehabilitering 1 være bestått. Om man har avlagt en eksamen i HAUD2002, og resultatet er uavklart, kan en starte på emnet i påvente av endelig sensur. Om man ikke består denne siste eksamen må man avbryte videre studieprogresjon i påvente av 3 forsøk.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur vil finnes i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2001 18.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
30.05.2018

Innlevering
06.06.2018

Vår ORD Skriftlig eksamen** 1/2 E 29.05.2018 09:00 JD2 , 309 , 337 , 338 , 220 , JB10 MUSIKK
Sommer UTS Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
20.08.2018

Innlevering
27.08.2018

Sommer UTS Skriftlig eksamen** 1/2 E 15.08.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
 • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.