HAUD2002 - Audiologisk rehabilitering 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

 • Audiologisk (re)habilitering
 • Ferdighetstrening
 • Forskning og Utvikling i Audiologien
 • Psykologi
 • Lydlære og fonetikk
 • Rådgiving

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Audiologisk rehabilitering, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

 

Kunnskaper

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om den livsomstilling den hørselshemmede gjennomgår i rehabiliteringsprosessen
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om teknisk (re)habilitering, herunder metoder for individuell tilrettelegging ved hjelp av tekniske løsninger, slik som høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike høreapparattyper og deres anvendelse, høreapparatets analoge og digitale hoveddeler og ulike elektroakustiske funksjoner
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om subjektive og objektive kvalitetssikringsmetoder innen audiologisk (re)habilitering
 • Studenten har kunnskap om menneskets psykologiske og sosiale utvikling og funksjon gjennom et livsløp
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
 • Studenten har kunnskap om talens akustiske oppbygging og hvordan støy og etterklang påvirker oppfattelsen av tale
 • Studenten har kunnskap om lydmålinger og virkninger av støy, samt regelverk for støybelastning
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om hvordan en kan bevisstgjøre personer med auditive vansker, slik at de i større grad blir i stand til å utnytte egne ressurser i kommunikasjon med andre
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om statistiske metoder

 

Ferdigheter

 • Studenten kan gjennomføre en audiologisk rehabilitering på voksne ut i fra pasientens behov, i dette kan det inngå blant annet høreapparattilpasning, elektroakustiske målinger, øreproppmodifisering, avstøpning, verifisering og feilsøking
 • Studenten har grunnleggende praktiske ferdigheter i bruk av veilednings- og rådgivningsteorier, for å veilede og gi råd til brukere, relevante nærpersoner og samarbeidspartnere

 

Generell kompetanse

 • Studenten har kjennskap til faglige problemstillinger og yrkesetiske dilemma
 • Studenten har kjennskap til audiografens kompetanse og ansvar i forhold til andre yrkesgrupper innenfor audiologifeltet
 • Studenten har grunnleggende evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema, samt å kunne innhente, vurdere, sammenfatte, og anvende informasjon både skriftlig og muntlig
 • Studenten har en grunnleggende forståelse for brukerperspektivet i sin yrkesutøvelse som audiograf
 • Studenten har økt bevissthet rundt planlegging og gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening og laboratorieøvelser
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Framstilling av skriftlig arbeid i form av innleveringer og annet
 • Problembasert læring (PBL)
 • Videoinnspilling

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening
 • Arbeidskrav 1: REM1 (REIG)
 • Arbeidskrav 4: Pasientsamtale
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)
 • Arbeidskrav 2: FoU
 • Arbeidskrav 3: Rehabilitering 1
 • Arbeidskrav: Flervalgstester

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen avvikles som en 4 timers multiple-choice eksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Arbeidskrav: Flervalgstester
 • Arbeidskrav 1: REM1 (REIG)
 • Arbeidskrav 2: FoU
 • Arbeidskrav 3: Rehabilitering
 • Arbeidskrav 4: Pasientsamtale
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)
 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må alle emnene fra første studieår (HAUD1002 Audiologisk utredning 1, HAUD1003 Audiologisk utredning 2 og HAUD101P Praksisstudier audiologisk utredning) være bestått. Om man har avlagt en eksamen i et gjenstående emne, og resultatet er uavklart, kan en starte på emnet i påvente av endelig sensur. Om man ikke består denne siste eksamen må man avbryte videre studieprogresjon i påvente av 3. forsøk.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur vil finnes i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2001 30.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 13.12.2017 09:00 E5 , KJL21 , R40 , R73 , KJL1 , R41 , R D1-185 Datasal
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 17.01.2018 09:00 218
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.