HAUD101P - Praksisstudier audiologisk utredning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/2
Praksis 1/2 7 uker

Faglig innhold

 • Praktisk anvendelse og kritisk vurdering av kunnskap og ferdigheter fra HAUD1002 og HAUD1003
 • Journalføring
 • Audiografens plikter, brukerens/pasientens rettigheter
 • Refleksjon i forbindelse med yrkesutøvelsen
 • Samarbeid med pasienter/brukere, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • Arbeidslivets regelverk og rammer

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten har kunnskap om valg av hensiktsmessig(e) testmetode(r) for utredning av den enkelte pasient
 • Studenten har kunnskap om tolkning av hørselsdiagnostiske målinger og ulike hørselsskaders påvirkning av testresultat
 • Studenten har kunnskap om feilkilder ulike testmetoder kan være beheftet med
 • Studenten har kunnskap om hørselssystemet inkludert arvelige/genetiske faktorer

 

Ferdigheter:

 • Studenten kan utføre subjektive og objektive hørselsmålinger etter korrekt metodikk med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • Studenten kan foreta enkel kontroll av utstyr som kvalitetssikring av resultat
 • Studenten kan begrunne sine handlinger overfor brukerne, overfor andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver, alene og i samarbeid med andre
 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • Studenten forholder seg til relevant lovverk gjeldende for yrkesutøvelsen
 • Studenten kan utøve hensiktsmessig kommunikasjon med brukere/pasienter og pårørende, og gi instruksjoner og formidle resultater på et forståelig språk

Læringsformer og aktiviteter

 • Praktisk klinisk yrkesutøvelse
 • Ansvar for egen læring ved å arbeide selvstendig under veiledning
 • Kommunikasjon med brukere/pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • Praktisering av en veiledningsprosess som veksler mellom handling og refleksjon over handling
 • Selvstudium
 • Skriftlig individuell praksisoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprøve
 • Obligatorisk tilstedeværelse: praksisforberedende og praksisoppsummernede dager

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er en prosessvurdering som blir vurdert helhetlig.

Følgende inngår i prosessvurderingen:
1. Praksisforberedende dager
2. Praksisstudier
3. Praksisoppgave
4. Praksisoppsummering

 

Praksisforberedende dager: Studenten skal delta på begge praksisforberedende dager for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Dersom studenten ikke har 100% tilstedeværelse på praksisforberedende dager må studenten levere et ekstra arbeidskrav etter avtale med emneansvarlig

 

Praksisstudier: Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jamfør Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

 

Praksisoppsummering: Studenten skal ha et muntlig framlegg for lærere og medstudenter som en del av oppsummering av praksis. Muntlig deltakelse må gjennomføres for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått.

 

Praksisperioden vurderes som Bestått/Ikke bestått ved heltidsvurderingen ved praksisslutt. Dette skjer ved hjelp av et vurderingsskjema som beskriver enkeltmålene for praksisperioden. Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studenten avslutte studieforholdet.

 

Arbeidskrav - Forprøve:

For at studenten kan gå ut i praksis må forprøve være vurdert til godkjent. Forprøven er en praktisk/teoretisk prøve. Ved ikke-godkjent på andre gangs forsøk får studenten ikke starte eksterne praksisstudier.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kompetanse om audiologi og audiologisk utredning, både teoretisk og praktisk, er nødvendig for at studenten skal forstå og arbeide med utfordringer en møter i praksisperioden. Av den grunn må eksamen i HAUD1002 være bestått før studentene kan starte i eksterne praksisstudier.

 

Forprøve i praksisemnet må være vurdert til godkjent for at studenten skal kunne starte eksterne praksisstudier.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GAUP12 10.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 1/2
Vår ORD Rapport 1/2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.