HAUD1002 - Audiologisk utredning 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

 • Audiologisk medisin
 • Audiologisk utredning og diagnostisering
 • Ferdighetstrening
 • Signalteori
 • Psykoakustikk
 • Audiografenes eget lydlærekurs
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode og utvikling i audiologien
 • Hørselshemming i samfunnsperspektiv
 • Innovasjon og entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om normalt fungerende hørselsfunksjon og ulike patologier i hørselssystemet
 • Studenten har grunnleggende teoretisk kunnskap for utførelse av hørselsmålinger
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om signalers oppbygning og signalers overføringssystemer
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om subjektiv opplevelse av lyd (persepsjon)
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om relevante lover og regelverk knyttet til utøvelse av audiografyrket
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om audiografens bakgrunn og væremåte i yrkesrelasjoner
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om velferdsstatens utvikling

 

Ferdigheter

 • Studenten kan utføre subjektive og objektive hørselsmålinger på voksne personer etter korrekt metodikk, med brukerens forutsetninger ivaretatt
 • Studenten kan velge hensiktsmessige hørselsmålinger for voksne, og tolke resultater i sammenheng (differensialdiagnostikk)
 • Studenten kan foreta enkel kontroll av utstyr som ledd i kvalitetssikring
 • Studenten kan lese forskningsrapporter og formidle innholdet til medstudenter

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan referere korrekt, gjengi fagstoff med egne ord og skrive et egenprodusert arbeid i henhold til retningslinjer for teknisk oppsett
 • Studenten er bevisst på sin egen væremåte og forforståelse i møte med medstudenter, lærere og pasienter
 • Studenten kan samarbeide med enkeltpersoner og i gruppesammensetning
 • Studenten er bevisst sine plikter i forbindelse med undervisning og ferdighetstrening, og har evne til å imøtekomme kravene
 • Studenten er i stand til å innhente faglig informasjon og vurdere troverdigheten på kildene

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening - lab
 • Selvstudium
 • Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Problembasert læring (PBL)
 • Én dags erfaring som hørselshemmet i ulike lydmiljø/situasjoner
 • Soundwalk - vandring og bevissthetsutvikling i lydlandskap
 • Tester og oppgaver formidlet via læringsplattformen (Blackboard)

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering: FoU vitenskapelig artikkel
 • FoU fremlegg, innlevering av presentasjon
 • FoU (parvis/gruppevis, muntlig fremlegg)
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Ferdighetstrening i audiologisk utredning
 • Skriftlig innlevering: Audiologisk utredning 1
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Ferdighetstrening psykoakustikk
 • Skriftlig innlevering: Audiografyrket
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen avvikles som en 4 timers multiple-choice eksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Emnet har flere obligatoriske arbeidskrav:

 • Skriftlig innlevering: audiografyrket
 • Skriftlig innlevering: FoU vitenskapelig artikkel
 • Skriftlig innlevering: Audiologisk utredning 1
 • FoU fremlegg, innlevering av presentasjon
 • FoU (parvis/gruppevis, muntlig fremlegg)
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)
 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening i audiologisk utredning
 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening i psykoakustikk

 

Studenter som ikke får godkjent obligatorisk arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet ved første eller andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Se Blackboard for beskrivelse av pensumlitteratur

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD1001 30.0 01.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 13.12.2017 09:00 E4 , R73 , R D1-185 Datasal , KJL1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 16.01.2018 09:00 207A
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.