HA401113 - Medisinske og naturvitenskaplige emner 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Tema 1: Kirurgi og intensivmedisin 

Kirurgiske tilstander
-Kar/thoraxkirurgi 
-Gastrokirurgi
-Urologisk kirurgi
-Gynekologisk- og obstetrisk kirurgi
-Ortopedisk kirurgi
-Endokrinkirurgi
-Øre- / nese- / halskirurgi

Medisinske tilstander
-Hjerte- og karsykdommer
-Lungesykdommer
-Diabetes / endokrinologiske tilstander

Farmakologi
-grunnleggende reseprotfarmakologi
-Absorpsjon, distribusjon og utskilling av legemiddel
-Interaksjoner og bivirkninger.

-Infeksjonssykdommer
-Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring / interkurrent sykdom
-Palliasjon, smertebehandling.
-Sammenhengen mellom psykisk og somatisk sykdom
-Pasientsikkerhet
-avansert hjerte- lungeredning (AHLR)
-kvalitetssikring, pasientsikkerhet

Tema 2: Anestesiologi.
-Introduksjon til anestesi
-Preanestetisk forberedelse og vurdering
-Premedikasjon
-Anestesimedikament, opptak, distribusjon, interaksjoner
-Anestesiformer og -teknikker
-Fysiologiske funksjoner under anestesi, ulike organsystemer

Tema 3: Væske- / elektrolytter og syre- / base regulering.
-Væske- og elektrolytter
-Syre-base regulering og -forstyrrelser
-Ernæring og metabolisme ved sykdom og traumer
-Infusjon og transfusjon

Tema 4: Mikrobiologi, hygiene og smittevern.
-Generelle prinsipp for sykdomsforebyggende arbeid
-Hygieniske aspekt ved spesialavdelingen
-Infeksjonsforebyggende tiltak
-Mikrobiologi

Tema 5: Strålevern
-Røntgenstråling
-MR
-Nukleærmedisin

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander og medisinsk/kirurgiske behandlingsformer
-har innsikt i sammenhengen mellom medisinsk / kirurgisk behandling og valg av anestesimetode / anestesimedikament
-har kunnskap og kompetanse knyttet til kroppen sin syre- / base og væske- / elektrolyttbalanse
-har kunnskap om hygiene og smittevern
-har kunnskap om anestesi til ASA 1 og 2 pasienter
-har kunnskap om sammenhenger mellom psykiske og somatiske lidelser
-har inngående kunnskap om absorpsjon, distribusjon og utskilling av legemiddel
-har avansert kunnskap om basal og avansert hjerte-lungeredning
-viser kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og hygiene

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-kan gjennomføre delegerte medisinske / anestesiologiske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner
-kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke og rapportere til andre fagpersoner i behandlingsteamet
-kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske situasjoner i og utenfor sykehus 
-kan anvende hygieniske prinsipper som fremmer hygienisk standard ved avdelingen

Læringsutbytte - generell kompetanse:
-utøver individuelt tilpasset anestesisykepleie
-har inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
-Forelesning, selvstudie.        

Obligatoriske arbeidskrav:
-Bestått teoretisk og praktisk test i basal og avansert hjerte - lungeredning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (932AN)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie. Må være tatt opp på studieprogram i intensivsykepleie

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.