course-details-portlet

GEOG3525 - Landscape and Planning: concepts, theories and practices

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset fokuserer på ulike betydninger, teorier og bruk av landskap. Kurset vil videre ha fokus på aktuelle problemstillinger knyttet til landskap og planlegging, og spesielt på fordeling av makt og hva som gir makt blant aktører som har ulike interesser i landskapet. Kurset inneholder en forelesningsserie og to seminarer. Forelesningene vil introdusere teorier og begreper som omhandler landskap: Landskapspersepsjoner, landskapsverdier, moralske og rettslige krav til landskap, og deltakelse i planprosesser. Det teoretiske bakteppet vil knyttes til aktuelle praktiske problemstillinger gjennom casestudier innen for eksempel naturforvaltning, kulturminnevern og friluftsliv. Seminarene består av en casestudie lagt frem av en planlegger eller forvalter, etterfulgt av en diskusjon hvor den konkrete casestudien kobles til aktuelle begreper og teori.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har innsikt i begrepsmessige, teoretiske og metodologiske utfordringer relatert til landskap og planlegging

Ferdigheter:

  • kan anvende begreper og teoretiske debatter for å analysere ulike verdikonflikter i landskap og planlegging, samt ulike rettslige og moralske interesser i landskap

Generell kompetanse:

  • kan formidle motsetningsfylte og omstridte landskapsforståelser og -praksiser, og hvordan teoretiske debatter kan opplyse aktuelle utfordringer i landskap og planlegging, knyttet til f.eks. politisk deltakelse og medvirkning i planprosesser; i ulike konflikter om verdisetting og bruk av natur; og i byutvikling og -planlegging

Læringsformer og aktiviteter

  • Inntil 14 timer forelesning
  • 6 timer seminar.

Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • 6 timer seminar

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Bachelor i humanistiske- eller samfunnsvitenskapelige fag. Andre kvalifikasjoner kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3505 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU