course-details-portlet

GEOG3517 - Social Difference, Identity and Place

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Det overordnete temaet er forholdet mellom mennesker og steder, og det fokuseres på hvorfor og hvordan steder og mennesker er gjensidig konstituerende. Emnet tar for seg begreper og teorier om sosial ulikhet, identitet og sted, samt empirisk orienterte problemstillinger relatert til disse. Eksempelvis fokuseres det på hvordan klasse, kjønn, etnisitet og seksualitet er relatert til sted. Studentene skal i løpet av kurset skrive et individuelt arbeidsnotat.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har kunnskap om sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi som kan anvendes for å analysere problemstillinger innen og på tvers av ulike forskningsfelt.

Ferdigheter:

  • er i stand til å kritisk vurdere sentrale teorier og begreper innen sosial- og kulturgeografi, inkludert reflektere over deres potensiale for anvendelse.

Generell kompetanse:

  • har erfaring med å skrive en individuell akademisk tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 14 timer forelesning, arbeidsnotat. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent arbeidsnotat

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3517 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU