course-details-portlet

GEOG2023 - Lokale og globale perspektiv på miljø- og ressursforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Miljø- og ressursforvaltning er ett av de mest sentrale og omstridte forvaltningsområder i dag, både nasjonalt og internasjonalt. Kurset setter et kritisk fokus på menneskers verdivurderinger av og begrepsbruk knyttet til et bredt miljø- og ressurspolitisk felt, og hvilke konsekvenser ulike verdivurderinger kan ha i ulike empiriske kontekster. Konflikter og rettighetsspørsmål knyttet til forskjellige typer konkurrerende arealbruk står sentralt. Videre gir kurset en innføring i sentrale analytiske begreper og politiske og økonomiske rammeverk som brukes for å synliggjøre verdier og ressurser i dagens internasjonale miljø- og ressursforvaltning. Eksempler inkluderer økosystemtjenester eller naturgoder, REDD+, bærekraftig utvikling, natur og landskap. Sentrale spørsmål i kurset er: På hvilke måter skaper begreper og forvaltningsmessige rammeverk spenninger og konflikter i miljø- og ressursforvaltning? Hvem sine verdivurderinger får dominere, og hvorfor? Hvem er aktørene i miljø- og naturressursforvaltningen? Hvilke endringer i arealbruk er de mest dominerende, og hvorfor er de det? Norske og internasjonale casestudier brukes for å belyse disse spørsmålene, bl.a. knyttet til friluftsliv, verneregimer, forvaltning av regnskog, beiteproblematikk og urbanisering. Gjennom feltkurs gis det empirisk innsikt i aktuelle problemstillinger innenfor den norske miljø- og ressursforvaltningen.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har grunnleggende kunnskap om sentrale problemstillinger i nasjonal og internasjonal miljø- og ressursforvaltning.
- Har kunnskap om betydningen av menneskers verdivurderinger for forvaltning av materielle ressurser i ulike kontekster, inkludert hva som former verdivurderingene og hvilke konsekvenser vurderingene kan ha.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan på selvstendig grunnlag analysere og reflektere over eksisterende tilnærminger til nasjonal og internasjonal miljø- og ressursforvaltning.

Generell kompetanse:
- Kan kommunisere om og analysere faglige problemstillinger på bakgrunn av valg som tas for å gjennomføre gruppeoppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 26 timer forelesninger. 1 dag feltkurs.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter og forelesninger kan være lagt tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på feltkurs og gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet.

Eksamen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 100%. Eksamen og obligatorisk aktivitet kan skrives på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU