course-details-portlet

FM3003 - Aktuelt forskningsbasert emne II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen

Faglig innhold

FM3003 er et medievitenskapelig teoriemne hvor innholdet vil skifte med utgangspunkt i forskningsinteressene til den som til enhver tid er emneansvarlig. På denne måten får studentene innsikt i et område og en teorianvendelse som ligger tett opp mot den emneansvarliges forskning. Ved å delta i diskusjoner omkring emnets tematiske område vil studentene erverve seg verdifull forståelse for den framgangsmåte, forskningsmetode, framstilling osv. som anvendes innen aktuell forskning. Dette er en viktig øvelse før de selv skal i gang med egen forskning i forbindelse med masteroppgaven.

I inneværende periode vil tilbudet alternere mellom Medieøkologi og Lydstudier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

- innsikt i et avgrenset område innen medievitenskapen
- kunnskap om teori og metoder innen det bestemte området som emnet beskjeftiger seg med, som har overføringsverdi til andre områder innen medievitenskapen
- innsikt i et område og en teori som ligger tett opp mot den emneansvarliges forskning

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- forstå den framgangsmåte, forskningsmetode, framstilling osv. som anvendes innen den aktuelle forskningen
- diskutere og vurdere vitenskapelige tekster og funn opp mot teorier og metoder som er brukt innen det området som emnet til enhver tid fokuserer på

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, visninger og veiledning.

Nærmere om vurderingsformen:
Sluttvurderingen baseres på en semesteroppgave som skal ha et omfang på 6000 - 8000 ord, samt et muntlig fremlegg av oppgaven.

Semesteroppgaven evalueres med bokstavkarakter, hvor det muntlige fremlegget er justerende. Det vil være obligatorisk aktivitet knyttet til semesteroppgaven etter nærmere instruks fra faglærer.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via It's learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV)
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Filmvitenskap (MFILM)
Medievitenskap (MMVIT)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammene i film- og medievitenskap eller film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 1200 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Medievitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Innlevering 15.05.2017

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU