course-details-portlet

FI2106 - Sinnsfilosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 6 timer
Oppgave 50/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 6 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hva er sinnet? Hva er mentale tilstander, og hvilke ulike typer finnes? Hva er bevissthet og intensjonalitet? Hvordan forholder noen av disse tingene seg til den fysiske verden? I hvilken grad kan sinnet bli forklart eller belyst vitenskapelig? Kan maskiner tenke? Hva er selvet?

Dette emnet gir en systematisk innføring i nåtidig sinnsfilosofi som også trekker fram koblinger til andre deler av teoretisk filosofi, spesielt språkfilosofi, vitenskapsfilosofi og metafysikk, såvel som ideer og funn fra nevrovitenskap og kognitive vitenskaper som psykologi og kunstig intelligens.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- kunnskap om sjel-legeme (’mind-body’) problemet, og de ulike løsningene på dette (dualisme, behavorisme, identitetsteori, funksjonalisme (inkludert datamaskinmodellen av sinnet), eliminativisme, panpsykisme osv.)
- kunnskap om spesifikke aspekter av sinnet som filosofer og kognitive vitenskaper har vært spesielt opptatt av, for eksempel: intensjonalitet, sansning, bevissthet, emosjon.
- kunnskap om relevante koblinger mellom ovennevnte temaer og problemstillinger i andre grener av teoretisk filosofi, feks. reduksjon vs emergens, (semantisk) eksternalisme vs internalisme, nødvendighet og mulighet, personlig identitet osv.

Ferdigheter:
- evne til å fremstille og argumentere for og imot ulike posisjoner innenfor sinnsfilosofi på en analytisk måte.
- evne til å orientere seg i litteraturen i feltet, og finne komplementerende litteratur med relevans for en gitt eller selvvalgt problemstilling.
- evne til å løse problemstillingen på en selvstendig måte gjennom et skriftlig arbeid (essay).

Læringsformer og aktiviteter

Seminar/forelesning, veiledning fra faglærer og egenaktivitet. Undervisning kan foregå på engelsk.

Emnet har to alternative vurderingsformer (se 'mer om vurdering') med ulik obligatorisk aktivitet som må være fullført for å gå opp til eksamen:

- For vurderingsform oppgave/skoleeksamen kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet.
- For vurderingsform oppgave kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet, 80 % oppmøte på seminar og godkjent muntlig presentasjon (15 minutter).

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltagelse på seminar
  • Muntlig presentasjon
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Emnet har to alternative vurderingsformer studentene velger mellom: 'oppgave/skoleeksamen' og 'oppgave'. Se 'læringsformer og aktiviteter' for nærmere informasjon om ulik obligatorisk aktivitet knyttet til de to vurderingsformene.

Vurderingsform 'oppgave/skoleeksamen': evaluering skjer gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer og en 6 timers skriftlig eksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Vurderingsform 'oppgave': evaluering gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer.

For begge vurderingsformer gjelder følgende praktiske opplysninger vedrørende essayet: Lengde: 4400-6000 ord. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum legges opp i henhold til seminaret man følger og i samråd med faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering 26.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 50/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 03.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 26.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) I emner hvor det ønskes å endre vurderingsform, må man forhold seg til både vurderingstidspunkt- og lenge
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU