EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Ved NTNU er det fire ex.phil.-varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3. Hver variant utgjør likevel en integrert enhet.

Emnet gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi av relevans for studenter innenfor realfag og teknologi. I emnets fellesdel trekkes linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Ulike syn på natur, menneske, viten, vitenskap, håndverk/kunst, etikk, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon tas opp fra både en historisk og systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på etikk både som systematisk teori og i et anvendt perspektiv med særlig fokus på forholdet mellom naturvitenskap/teknologi og etikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

*Studenten skal ha innsikt i grunnleggende begrep, viktige tenkere og posisjoner i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori samt ha innsikt i noen grunnleggende begrep i logikk og argumentasjonslære.

*Studenten skal ha innsikt i både systematisk (teoretisk) og praktisk rettet (anvendt) etikk.


Ferdigheter

*Studenten skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori.

*Studenten skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og forstå sammenhengen i tenkningens historie.

*Studenten skal kunne anvende etiske prinsipp og begrep på moralske problemstillinger innen sitt fagområde og i samfunnet for øvrig.

Generell kompetanse

*Studenten skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt.

*Studentene skal ha faglig bakgrunn til å ta etiske hensyn i både yrkesliv og i livet for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. To øvingsoppgaver må være besvart og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir en grunnleggende historisk og systematisk innføring i begreper og tenkere/posisjoner. Seminarene er undervisning i mindre grupper, der studentene arbeider med øvingsoppgaver under veiledning. Øvingsoppgavene skal helst skrives i grupper på 3-5 personer, men kan også skrives parvis eller enkeltvis. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving skal studentene øves i vitenskapelig og filosofisk argumentasjon i så vel muntlig som skriftlig form.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en 4 timers skriftlig sluttprøve (ingen tillatte hjelpemidler). Det gis bokstavkarakter i emnet. For å gå opp til eksamen må to øvingsoppgaver (øvingsoppgave 1 og øvingsoppgave 2) i EXPH0004 være besvart og godkjent. Ved gjentak kan tidligere godkjente øvingsoppgaver i EXPH0004 erstatte tilsvarende øvinger i gjeldende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Elektronikk (MTEL)
Energi og miljø (MTENERG)
Filosofi (BFI) - enkelte retninger
Fysikk (BFY)
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Geologi (BGEOL)
Industriell design (MTDESIG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Kjemi (BKJ)
Kommunikasjonsteknologi (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Marin teknikk (MTMART)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)
Materialteknologi (MTMT)
Nanoteknologi (MTNANO)
Petroleumsfag (MTPETR)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes på www.ntnu.no/exphil

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0003 7.5 01.09.2013
EXPH0005 7.5 01.09.2013
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH0100 7.5
EXPH0200 7.5
EXPH0300 7.5
EXPH0400 7.5
EXPH0500 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2018 09:00 SL210 , SL111 blå sone , SL111 lyseblå sone , SL111 orange sone , SL111 brun sone , SL111 grønn sone , SL110 lilla sone , SL110 hvit sone , SL410 blå sone , SL410 orange sone , SL311 lyseblå sone , SL311 orange sone , SL311 brun sone , SL311 grønn sone , SL310 hvit sone , SL355 , SL315 , SL238 , SL120
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 25.05.2019 09:00 DI41 , Storhall del 2 , SL274 , SL353 , SL111 grønn sone , DI42 , DI173 , DI172 , Storhall del 1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.