ERG3901 - Bacheloroppgave i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Forskningsdesign
- Forskningsmetode
- Forskningsetikk
- Ergoterapeutisk tilnærming
- Systematisk søk og bruk av litteratur
- Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal
-sette realistiske mål for et forskningsprosjekt
-gjøre rede for den valgte forskningsdesign og forskningsmetoder knyttet til sitt prosjekt
-ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Ferdighet: Studenten skal
-gjennomføre en større selvstendig oppgave av vitenskapelig art innen ergoterapi
-anvende forskningsmetodiske prinsipper
-anvende systematisk litteratursøk
-kritisk vurdere og anvende publiserte forskningsresultater som er relevante for problemstillingen
-presentere et vitenskapelig materiale på en profesjonell måte ved muntlig presentasjon og skriftlig rapport/besvarelse

Generell kompetanse: Studenten skal
-fordype seg i gitt tema innenfor forskningsområdet ergoterapi
-gjennom opponering og respondentskap vise kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger
-anvende relevant fagspråk
-se betydningen av kunnskapsbasert praksis
-se betydningen av innovasjon og nytenkning

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. Dette innebærer blant annet: arbeid I grupp, forelesninger, seminar, opponentskap, selvstudie og simulering.
Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på bacheloroppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent prosjektplan for bacheloroppgave
Opponentskap/ respondentskap
2 obligatoriske veiledninger
Posterpresentasjon av bacheloroppgaven som presenteres på åpent bachelorseminar
Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i gruppe på 2 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Skriftlig oppgave må være bestått for å kunne gå opp til muntlig høring. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring kan karakteren justeres med inntil 2 karakterer. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter kan gis. Dersom studentene ved den muntlige individuelle høringen ikke kan gi en selvstendig individuell refleksjon over oppgavens innhold og organisering, kan prestasjonen vurderes til "ikke bestått".

Prosjektskisse til bacheloroppgave danner grunnlag for tildeling av veileder.Godkjent prosjektplan for bacheloroppgave utarbeides under veiledning.
Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 13 000 ord, (10 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget).

Utfyllende om kontinuasjon:
En student kan levere ny eller revidert bacheloroppgave kun én gang dersom oppgaven ikke er bestått. Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

- Fra våren 2016 skal studenten ha deltatt i og bestått Idèlab 24 før oppstart av emnet. Idélab24 er forutsetterkrav for bacheloroppgaven.
- ERG3011 Forskning og utvikling i ergoterapi
- ERG3031 Ergoterapi i samfunnet

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.