ERG3031 - Ergoterapi i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 2 måneder A
Hjemmeeksamen 50/100 3 dager A

Faglig innhold

Ergoterapi innen ulike kompetanseområder, occupational justice, velferd, kultur/migrasjon/helse, teknologi i helsetjenesten.

Læringsutbytte

Hensikt med emnet studenten skal få innsikt i ergoterapi som en internasjonal profesjon, og ergoterapeutens rolle i samfunnet. Om endringer i helseutfordringene med økt antall livsstilssykdommer som har påvirket hvordan samfunnet må planlegge for å møte nye og andre krav om helsetiltak. Studier i livsstilsendring og helsepedagogikk sett i sammenheng med kommunehelsetjenesten og hverdagsrehabilitering inngår i emnet. Relevant forskning studeres og reflekteres.

Kunnskap: Studenten skal
-gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området allmenhelse og eldres helse og velferd
-gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området barns helse og oppvekst
-gjøre rede for migrasjonshelse og ergoterapeutens innsats på området

Ferdighet: Studenten skal
-vurdere velferdsteknologi, hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelser for å gjøre det mulig for den enkelte bruker å leve hverdagslivet i eget hjem, på skolen, på jobben eller i fritiden
-benytte problemløsende arbeidsmodeller
-velge ut publikasjoner fra internasjonale databaser/vitenskaplige tidsskrifter innen et sentralt tema for emnet

Generell kompetanse: Studenten skal
-ha forankring i kunnskapsbasert praksis (brukerkunnskap, forskning og erfaring)
-ta utgangspunkt i samarbeidsorientert praksis

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)
Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet basisgruppearbeid i tillegg til ferdighetstrening, forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Prosjektoppgaven: Muntlig framlegg og opponering på medstudenters arbeider

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
- Individuell prosjektoppgave: Skriftlig hjemmeoppgave. Relevante forskningsartikler studeres og reflekteres. Foregår første del av emnets varighet(teller 50%).
- Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager (teller 50%)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger universitetets hjemmesider.

Studenten kan ha utsatt eksamen i en vurderingsdel hvis kun denne er ikke bestått/ved gyldig fravær fra eksamen, og må ikke ta opp igjen begge delvurderingene. Dette gjelder også ved evt. forbedring av karakteren ved eksamen i forbindelse med neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 50/100 A

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
07.06.2018

Vår ORD Oppgave 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.