ERG2011 - Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser-del2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Muliggjørelse
Helsefremming
Folkehelse
Mestringsstrategier
Rehabilitering/Habilitering
Uhelse
Helseutfordringer i velferdssektoren
Tilpasning av omgivelser/tekniske hjelpemidler

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal innhente kunnskap om folkehelse og ulike helseutfordringer i velferdssektoren: tilegne seg kunnskap om forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende/habiliterende tiltak. Få kompetanse om tilpasning av omgivelser, inklusive bruk av hjelpemidler.

Kunnskap: Studenten skal
-ha kunnskap om mestring og mestringsstrategier
-ha kunnskap om ulike kommunikasjonsstrategier i endringsarbeid
-beskrive ulike faktorer som påvirker menneskets livssituasjon utfra et fysisk, psykisk, kognitivt og følelsesmessig perspektiv
-gjøre rede for folkehelsesykdommer, livsstilsykdommer og fremtidens helseutfordringer i velferdssektoren, herunder også demenstilstander
-beskrive uhelse som begrep, og forstå bakenforliggende faktorers betydning for forekomst av uhelse 
-beskrive habiliteringens funksjon når det gjelder støtte og behandling til barn, ungdommer og voksne med varige funksjonsnedsettelser
-gjøre rede for tekniske hjelpemidlers betydning for å muliggjøre delaktighet og integrering i samfunnet for mennesker med psykososial eller somatisk funksjonsnedsettelse

Ferdighet: Studenten skal
-kunne benytte muliggjørende ferdigheter og strategier
-beskrive og sammenligne ulike teorier om fysisk, kognitiv, sosial og personlig utvikling, samt diskutere ulike faktorer som påvirker menneskers livslengde og livskvalitet
-kunne benytte og vurdere kartleggingsintrumenter ved ulike helseutfordringer
-kunne analysere og dokumentere hvordan tekniske hjelpemidler og tilpasning av bosted/arbeidsplass/skole kan bidra til aktivitet og deltakelse hos enkeltindivider
-ha en innovativ tilnærming ved valg av løsninger

Generell kompetanse: Studenten skal
-vise kompetanse i folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer ved livsstilsendring og helsepedagogikk
-vise kompetanse i tilpasning av omgivelser
-kunne lese vitenskapelige artikler og benytte kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
ERG1011 Anatomi og fysiologi
ERG1022 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
20.12.2017

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
13.08.2018

Innlevering
16.08.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.