ERG1041 - Deltagelse i aktivitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2
Mappevurdering 1/2

Faglig innhold

Anatomi, fysiologi, biomekanikk, kognisjon, aktivitetsanalyse, livsfaser, ergoterapi begrepsmodeller, kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

I dette emnet skal studenten tilegne seg innsikt i hvordan deltakelse og aktivitet er avgjørende for hvordan folk oppfatter helse og livskvalitet. Aldringsprosessen, deltakelse og velvære for eldre mennesker blir diskutert og knyttet til miljømessige sammenhenger. Studentene får kjennskap til å tilrettelegge for deltakelse og mestring for mennesker i ulike livsfaser.

Kunnskap: Studenten skal
-gjøre rede for begrepet deltakelse relatert til individ-, gruppe- og samfunnsnivå
-kjenne til hvordan lover, forskrifter og ulike retningslinjer påvirker ergoterapeutens praksis
-beskrive hva som kjennetegner rehabilitering og hverdagsrehabilitering.
-gjøre rede for sentrale teorier og begreper innen ergoterapi i forhold til kreativitet og meningsskapende aktivitet
-gjøre rede for dimensjoner i menneskelig aktivitet med utgangspunkt i ergoterapeutiske begrepsmodeller
-beskrive betydningen av meningsfull aktivitet i ulike livsfaser

Ferdighet: Studenten skal
-med ergoterapeutiske metoder foreslå og motivere for meningsfull deltakelse i aktivitet
-beskrive betydningen av aktiv deltakelse i menneskers rehabilitering
-beskrive interaksjonen mellom individ, aktivitet og miljø, og hvordan dette henger sammen med utføring av og deltakelse i aktivitet
-gjennomføre aktivitetsanalyse med hovedvekt på kroppsfunksjoner
-inneha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon
-kunne bruke teoretiske begrepsmodeller som grunnlag for klinisk arbeid, og gi støtte for hvordan datainnsamling, dataanalyse, målsetting og handlingsplan kan iverksettes

Generell kompetanse: Studenten skal
-reflektere rundt valg av aktivitet og motivasjonsfaktorer i møte med mennesker i ulik alder, kjønn, bakgrunn, etnisitet og funksjonsnivå
-forstå ergoterapeutens rolle i sammenheng med problemløsning
-ha kjennskap til kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet ferdighetstrening, arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

«Obligatorisk deltakelse ved muntlig posterpresentasjoner.»

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - obligatorisk frammøte

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
2 individuelle deleksamener:
Del 1; skriftlig mappeinnlevering med 1 - 2 arbeider (50%)
Del 2; posterpresentasjon med muntlig presentasjon (50%)

Del 1; Karaktersetting gjøres ut fra en helhetsvurdering av mappen.
Del 2; Bedømmelse av posterpresentasjonen som lages med utgangspunkt i mappen, og den muntlige presentasjonen gjøres også ut fra en helhetsvurdering av posterpresentasjonen og den muntlige presentasjonen.
Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått.

Utfyllende om kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger universitetets hjemmesider. Del 1 må være bestått for å få gjennomføre del 2. Ved ikke bestått del 2 må kun denne kontinueres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 1/2

Utlevering
05.02.2018

Innlevering
20.02.2018

Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.