ERG1031 - Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Velferdsteknologi, universell utforming, innovasjon, helse

Læringsutbytte

Studentene skal i emnet tilegne seg en grunnleggende kunnskap om hvordan universell utforming og velferdsteknologi kan påvirke utviklingen av helsesektoren, henholdsvis planlegging, demografi og andre påvirkende faktorer. Møtet mellom brukerens perspektiv og samfunnets perspektiv blir diskutert. Grunnleggende kunnskap om offentlig innovasjon introduseres.

Kunnskap: Studenten skal:
-vite hvordan universell utforming og velferdsteknologi kan påvirke utviklingen av helsesektoren
-kjenne til hvordan universell utforming skapes i tverrprofesjonelle team og i samarbeid mellom ulike samfunnssektorer
-ha forståelse for hvordan ulike/motsetningsfylte behov kan oppstå i møtet mellom mellom et brukerperspektiv og et sosialt perspektiv
-kjenne til hvorfor og hvordan velferdsteknologi må utformes med brukernes behov og mestring som utgangspunkt

Ferdighet:
Studenten skal
-gjøre rede for forholdet mellom helse og menneskers mulighet til deltakelse i samfunnet
-beskrive hvordan ulike velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og selvstendighet for den enkelte bruker og deres pårørende
-beskrive hvordan tverrprofesjonelle team arbeider med universell utforming

Generell kompetanse: Studenten skal
-kjenne til nasjonale og internasjonale lover og regelverk rundt universell utforming som er avgjørende for hvordan samfunnet utvikler seg, i forhold til alle menneskers rett til å delta i samfunnet
-kjenne til nasjonal og internasjonal utvikling innen området velferdsteknologi og universell utforming
-være orientert om etiske, moralske og kulturelle aspekter innen områdene universell utforming og velferdsteknologi

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)
Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet ferdighetstrening, arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Mappeinnlevering. 2 arbeider som må være godkjent før studenten får gå opp til muntlig presentasjon. Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Skriftlig innlevering og muntlig presentasjon av mappe (mappen er obligatorisk arbeidskrav) i mindre grupper, samt opponering på medstudenters arbeider. Vurdereringen gjøres etter en samlet vurdering av skriftlig og muntlig framlegg og opponering.

Utfyllende om kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger på universitetes hjemmesider. Dette innebærer ny muntlig presentasjon og evt. opponering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges på læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer ved emnets oppstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig fremføring, presentasjon av mappe i mindre grupper, samt opponering på med.stud. arbeid. Muntlig 20/4-18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.