ERG1022 - Helse og aktivitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Aktivitetsanalyse, aktivitetsbalanse, helse, ICF

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal forstå forholdet mellom menneskers aktiviteter og deres erfaring med helse. De skal vite hvordan det internasjonale regelverket gir et rammeverk for arbeid i helsesektoren. Studentene skal tilegne seg innsikt i ergoterapiens filosofi, og viktige modeller for arbeid i praksis med tilpasning og intervensjon.

Kunnskap: Studenten skal
-forklare sammenhengen mellom menneskers daglige aktivitet og deres helse og livskvalitet
-være orientert om WHO's rammeverk innenfor helse og FN¿s resolusjon om menneskerettighetene
-forstå og gjengi ICF ( International Classification of Functioning, Disability and Health) samt kunne måle helse og funksjonsnedsettelse på såvel individ- som samfunnsnivå
-Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdighet: Studenten skal
-gjøre rede for hvordan aktivitet kan bidra til at mennesker oppnår mål som innebærer økt opplevd livskvalitet, og kunne beskrive interaksjonen mellom individ, aktivitet og miljø
-planlegge og gjennomføre en aktivitetsanalyse
-analysere hvordan en aktivitet utføres i individets hverdagsmiljø med utgangspunkt i hva som kreves for å utføre aktiviteten

Generell kompetanse: Studenten skal
-kjenne til teorier og modeller innen området aktivitet og helse
-kjenne til betydningen av aktivitetsbalanse,dvs. kartlegging av dagliglivets aktivitetsmønster med hensikt å tydeliggjøre en tilpasset mengde aktivitet med balanse mellom arbeid, hvile, fritid og sosiale aktiviteter
-kjenne til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, simulering, ferdighetstrening, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
En skriftlig, individuell oppgave. Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Tretimers kreativitetskurs (3IKK): Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Digital skoleeksamen.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetes hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.

En oversikt over oppdatert ressurslister ligger i den digitale læringsplattformen.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ERG1021 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 A 11.01.2018 09:00 E208 - 2.etg. Fløy E , C024 - underetg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg , E211- 2.etg. Fløy E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.