ERG1011 - Anatomi og fysiologi for ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/10 1 timer E
Skriftlig eksamen 9/10 4 timer E

Faglig innhold

Celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, nyre - og urinveisystemet og reproduksjonssystemet, mikrobiologi, biomekanikk

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap i anatomi og fysiologi, som er nødvendig i utøvelse av ergoterapi. Det fokuseres spesielt på muskel-, skjelett-og nervesystemet med vekt på hvordan bevegelse og kognitive funksjoner samspiller i daglig aktiviteter.

Kunnskap: Studenten skal

- beskrive kroppens oppbygning, og forklare organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
- ha innsikt i og kan forklare det perifere, det sentrale og det autonome nervesystemets oppbygning og funksjon
- gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon
- gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon
- kjenne til grunnleggende biokjemiske prosesser
- beskrive de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres
- forklare begrepene mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer
- beskrive kroppens normalflora, smittestoffenes oppbygning og egenskaper

Ferdighet: Studenten skal

- navngi anatomiske navn på strukturer og organer, og beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
- relatere anatomiske navn på strukturer ved hjelp av palpasjon (topografisk)
- anvende biomekaniske begreper og prinsipper i analyser av bevegelser

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)

Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
En individuell test innen et utvalg av gitte arbeidsoppgaver i anatomi og fysiologi. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til skriftlig eksamen. Nærmere informasjon om testen vil bli gitt ved emnets oppstart. Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Mikrobiologi: en time digital eksamen, multiple chioice (teller 10%)
Anatomi/fysiologi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått.

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon på digital og skriftlig eksamen i henhold til eksamensplanen for emnet. Denne ligger på universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på læringsplattformen.
Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Flervalgstest

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/10 E 05.09.2017

Innlevering
05.09.2017

13:00 A-atriet-2/3 (A-160)
Høst ORD Skriftlig eksamen 9/10 E 13.11.2017 09:00 C024 - underetg. , E211- 2.etg. , C026- underetg.
Vår UTS Skriftlig eksamen 9/10 E 12.02.2018
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.