EPR3021 - Praksis 3 Praksis med fordypningsemne innen innovasjon, universell utforming og velferdsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:
Anatomi og fysiologi
Sykdomslære og funksjonshemming
Psykologi og helsepedagogikk
Etikk
Ergoterapiprosessen
Kommunikasjon, samhandling, tverrprofesjonelt samarbeid
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
Aktuelle lover og forskrifter
Universell utforming
Velferdsteknologi
Innovasjon

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal praktisere og reflektere over teorier og modeller som de har tilegnet seg i løpet av studiet. Studenten skal vise et helhetlig perspektiv og innsikt i sammenhengen mellom teori og praksis. Studenten skal med utgangspunkt i brukernes behov skal samle inn data og i samspill med praksis, generere løsningsalternativer i universell utforming og velferdsteknologi. Studenten studerer forholdene og mulighetene for innovative løsninger på disse områdene. Trene evnen til å velge riktig løsning basert på brukernes behov, samt etiske, sosiale, økonomiske og teknologiske forhold.

Kunnskap: Studenten skal
-beskrive hvordan velferdsteknologi kan gi mulighet for aktivitet og deltakelse i samfunnet for mennesker i ulike livssituasjoner 
-analysere hvilke konsekvenser velferdsteknologikan ha for individet og for samfunnsøkonomien
-gjøre rede for lover og regelverk som danner grunnlaget for å skape et universelt utformet samfunn
-vurdere utfordringer og muligheter i forholdet mellom universell utforming og opplevelse av god helse
- samarbeide med aktører i det offentlige og/eller private for å fremme innovasjon i ergoterapi

Ferdighet: Studenten skal
-bruke ergoterapiprosessen selvstendig, identifisere behov, analysere, intervenere og vurdere i samarbeid med personer/grupper og andre yrkesutøvere
-identifisere og analysere helseeffekter som kan være forårsaket av begrenset tilgjengelighet
-vise kritisk refleksjon over eget arbeid
-bruke kunnskap om innovasjonsprosessen for å utvikle løsninger på de problemene som er identifisert på praksisplassen
-arbeide etisk og faglig forsvarlig ved bruk av velferdsteknologi
-nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra tidligere emner i alle møter med mennesker i praksis
-benytte fagets kompetanse, diskutere og gjennomføre ergoterapi i et tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse: Studenten skal
-gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert og i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
-ta initiativ til, vurdere og reflektere over ulike løsninger i praksis og gjennomføre disse i henhold til etisk, bærekraftig og samfunnsøkonomisk perspektiv
-forstå hvordan universell utforming og velferdsteknologi er viktige tiltak i helseområdet
-ta ansvar, vise initiativ og søke veiledning og nyttiggjøre seg forskning og erfaring fra området
-vise evne til målrettet, tverrfaglig kommunikasjon og samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:
Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse i en uke som første del av praksisperioden. Veiledningsgrunnlaget skal leveres før oppstart i praksis for godkjenning.
Midtveis i praksisperioden skal studenten levere en skriftlig refleksjonslogg for godkjenning. Studentene skal gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis. Skriftlige prosjektrapport og muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

-ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
-EPR2021 Praksis 2 Ergoterapi for helsefremming og folkehelse, ved sykdom og funksjonsnedsettelse
-ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1
-ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 2. Fokus på folkehelse og livsstilssykdom

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattfromen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.