course-details-portlet

ENG6010 - Språkferdighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende strukturer i det engelske språket og aspekter ved engelsk språkbruk. Sentrale tema er grunnleggende grammatiske begreper og strukturer, ordtilfang og leksikalske sammenhenger, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk, diskurskompetanse, tekstanalyse, oversettelse og annen tekstproduksjon. Det fokuseres på stilistisk variasjon og konvensjoner knyttet til ulike teksttyper. Aspekter ved engelsk språk og språkbruk som har spesiell relevans for norskspråklige studenter, vies særlig oppmerksomhet.
Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til språklige valg i forskjellige sammenhenger og bidra til oppøving av språkferdighet i engelsk.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjenkjenne grunnleggende grammatiske strukturer i engelsk
- gjøre rede for språklige avvik i engelskspråklige tekster med bruk av fagspråk
- gjøre rede for ulike språklige virkemidler i forskjellige typer tekst og hvilken funksjon disse virkemidlene har
- analysere og reflektere over leksikalske, grammatiske og pragmatiske trekk i engelsk, samt forskjeller mellom engelsk og norsk, og anvende dette i analyser av tekst
- anvende kunnskap om vokabular, grammatikk og språklig variasjon til å utvikle egen språkferdighet
- uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet.
De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet. Studentene gis tilbakemeldinger på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning.
Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.
Emnet har også obligatorisk gruppemøte med presentasjoner på nettet (med bruk av Adobe Connect eller lignende videokonferanseverktøy).

Annet
Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon via Skype
  • 3 skriftlige aktiviteter

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

To til fire arbeider med variasjon i form, innhold og formål. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjoner.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.
To av aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.


Eksamen

Mappevurdering, 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst).

Gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1201 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU