course-details-portlet

ENG3430 - Tema innen litteratur og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100 1 semestre
Muntlig eksamen 40/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet utforsker et tema innenfor litteratur eller kulturhistorie, eller et tverrdisiplinært tema. Emnet kan bygge på tema som er utforsket i emner på fordypningsnivå.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har betydelig kunnskap om et tema innen litteratur eller kulturhistorie eller et tverrdisiplinært tema.

- viser kritisk innsikt i akademiske tilnærminger og metoder relevante for analyser av tema som emnet tar for seg.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan produsere omfattende analytiske tekster av om tema som emnet tar for seg, på akademisk engelsk.

- kan finne og bruke relevant sekundærlitteratur i sitt arbeid.

- kan bruke relevant teori og spesialisert akademisk litteratur fra de relevante fagfeltene.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders pålitelighet og relevans.

- utvikler god tverrkulturell kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende digitale læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig(e) arbeid(er) (ca. 3000 ord totalt). Kan inkludere en muntlig oppgave.

Mer om vurdering

Vurderingsform:

- Semesteroppgave på ca. 3500 ord teller 60% i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen på 20 minutter teller 40% i fastsettingen av endelig karakter.

Muntlig eksamen vil kunne teste kandidatens kunnskaper i hele emnet.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt. Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet.

Ved stryk i en delvurdering må kun denne delvurderingen tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle delvurderinger tas på nytt.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i ENG3430 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 60/100

Utlevering
14.11.2022

Innlevering
15.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100

Utlevering
30.05.2023

Innlevering
31.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU