course-details-portlet

ENG1001 - Global engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet "Global engelsk" tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det faktum at engelsk i dag er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Hvordan oppstod og utviklet engelsk seg i Storbritannia? Hva var årsakene til at språket ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag? Hvilken status har engelsk i de forskjellige språksamfunnene? Hvilke ulikheter finner vi i forskjellige varianter av engelsk når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte? Hvordan endrer språket seg i møtet med ny teknologi og globaliseringsprosesser? Hva er sammenhengen mellom språk og makt, og hvem har mest de skulle sagt: morsmålsbrukerne av engelsk eller de som har engelsk som andrespråk? Hvilke holdninger fins generelt til engelsk som globalt språk? Er engelsk et nyttig lingua franca, en språklig "tyrannosaurus rex" eller noe midt i mellom? Hva vil skje med engelsk i framtida? Disse og andre tema vil bli drøftet fra en primært sosiolingvistisk synsvinkel, men kan også bli belyst fra et litterært perspektiv.

Læringsutbytte

Kandidaten kan
- gjøre rede for hovedtrekkene i hvordan det engelske språket oppsto og utviklet seg i Storbritannia
- gjøre rede for de forskjellige årsakene til at engelsk ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag
- gjøre rede for de forskjellige rollene engelsk spiller i forskjellige samfunn både som første- og andrespråk
- identifisere og beskrive forskjeller i varianter av engelsk i og utenfor Storbritannia når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte
- diskutere maktforhold mellom morsmålsbrukere av engelsk og de som har engelsk som andrespråk
- gjøre rede for og reflektere over positive og negative effekter av rollen engelsk har som globalt språk
- vurdere sannsynlige scenarier for den videre utviklingen av det engelsk språket

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledning, it's learning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker it's learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave på 2-3 sider

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk språk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 03.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 20.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU